Støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Man har ret til orlov fra sit arbejde, hvis man ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. I pasningsperioden kan man få støtte fra kommunen.

Støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom er reguleret i servicelovens § 118.

Pasningsordningens formål

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet kan blive ansat af kommunen til at passe en nærtstående med et betydeligt og varigt handicap eller en langvarig eller uhelbredelig sygdom i hjemmet. Personen har ret til orlov fra sit arbejde.

Formålet med en sådan ordning kan være at varetage pleje- og omsorgsopgaver over for en nærtstående, som har et omfang, som ikke kan forenes med et erhvervsarbejde.

Formålet kan også være at passe den nærtstående, mens kommunen vurderer, hvordan hjælpebehovet bedst kan tilrettelægges frem over.

Pasningsordningens indhold

Den, der skal passe den nærtstående, kan blive ansat med løn i op til 6 måneder. Perioden kan, hvis særlige forhold taler for det, forlænges i yderligere 3 måneder. Pasningsperioden kan opdeles i flere perioder af minimum 1 måneds varighed. Ansættelsen kan også deles af flere personer.

Betingelser for pasningsordning

Der gælder ingen aldersgrænse for den nærtstående med pasningsbehov. Ordningen er altså rettet mod både børn, voksne og ældre.

Det er en betingelse, at den person, der ansættes, står borgeren med pasningsbehov nær. Det kan fx være en ægtefælle, samlever, børn eller forældre. 

Personen skal endvidere have tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsledige og selvstændige kan også blive ansat.

De øvrige betingelser for etablering af pasningsordningen er, at:

  • alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • der er enighed mellem parterne om pasningsforholdet
  • kommunen vurderer, at der ikke er noget afgørende, der taler imod pasningsforholdet.

Ansættelse, aflønning m.v.

Personen bliver ansat af den kommune, hvor den nærtstående med nedsat funktionsevne eller alvorlig sygdom bor. Kommunen har arbejdsgiveransvaret. Der indgås en ansættelsesaftale, hvor vilkårene for ansættelsen beskrives.

Lønnen, der reguleres årligt, udgør 25.138 kr. (2023-tal) om måneden. 

Kommunen er forpligtet til at give rådgivning og vejledning og tilbyde nødvendig støtte i form af for eksempel aflastning i pasningsperioden.