Børns rettigheder

Her kan du læse mere om de forskellige instanser, der er med til at sikre børns rettigheder i Danmark.

Som barn i Danmark har man en række rettigheder, der handler om børns vilkår og retsstilling. Danmark ratificerede i 1992 FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Børnekonvention præciserer en række økonomiske, sociale, politiske og kulturelle rettigheder, der tager særligt sigte på børn. Det betyder bl.a., at samfundet har pligt til at sikre barnets tarv, når der skal træffes beslutninger. Du kan læse mere om FN's konvention under 'FN's Konvention om Barnets Rettigheder'.

For børn, der er i kontakt med de offentlige myndigheder, handler børns rettigheder eksempelvis om, at børn har ret til:

  • At blive inddraget i sagsbehandling
  • At blive hørt i forbindelse med afgørelser
  • At medbringe en bisidder ved møder med forvaltningen
  • At have mulighed for at klage over afgørelser truffet af kommunen

Børns rettigheder varetages i dag af en række forskellige instanser, som hver især udfylder funktioner inden for børns rettigheder i forhold til henholdsvis fortalervirksomhed, vejledning og rådgivning, tilsyn og klage samt en ombudsmandsfunktion.

Beskyttelse af børns rettigheder i Danmark

Siden 2012 har Folketingets Ombudsmand haft et særligt børnefagligt kontor, Ombudsmandens Børnekontor, som har fokus på børn og unges rettigheder, og som bl.a. behandler klager og svarer på spørgsmål, der handler om børn. Sammen med Børnerådets fortalervirksomhed og Børns Vilkårs Børnetelefon, er Ombudsmandens Børnekontor centralt i forhold til at beskytte børn og unges rettigheder i Danmark.

I 2021 blev det med den politiske aftale om Børnene Først besluttet at styrke rettighederne for børn og unge med behov for hjælp og støtte. Det omfatter bl.a. barnets lov, som trådte i kraft den 1. januar 2024, og som styrker børns rettigheder på en række punkter, herunder i forhold til børns ret til indflydelse på beslutninger, de vedrører dem.

Du kan læse mere herom på vores side om barnets lov.