Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond blev til som en del af aftalen om satspuljen for 2018. Lovforslaget, der etablerede fonden, blev vedtaget i Folketinget i december 2018.

Fonden er organiseret med to underfonde: en udviklingsfond (28 mio. kr.), der har til formål at udvikle og modne indsatser, og en investeringsfond (50 mio. kr.), som skal investere i veldokumenterede indsatser på de større velfærdsområder gennem sociale investeringsprogrammer. Sociale investeringsprogrammer handler om at levere på en såkaldt "dobbelt bundlinje" ved, at en indsats både skaber menneskelige og økonomiske resultater.

Fonden beskæftiger sig især med såkaldte sociale effektinvesteringer. En social effektinvestering fungerer i sin simpleste form som følger: Et partnerskab indgås mellem en offentlig myndighed, en leverandør og en investor. Partnerskabet initieres ved, at myndigheden indgår en aftale på resultatvilkår med en leverandør om en indsats, der både skaber bedre liv og bedre offentlig økonomi, og en investor, som ønsker at investere i leverancen af indsatsen. Investoren bærer risikoen og stiller kapital til rådighed for leverandøren. Kun hvis indsatsen skaber de aftalte sociale og økonomiske effekter, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast.

Aftalepartierne bag fonden (S, V, DF, RV, SF, KF, ALT og LA) beslutter årligt, hvilke temaer fonden skal arbejde med. De p.t. valgte temaer er:

  1. Udsatte børn og unge
  2. Arbejdsmiljø
  3. Mennesker i risiko for livsstilssygdomme
  4. Trivsel
  5. Ind på arbejdsmarkedet