Initiativer og indsatser til personer med psykiske vanskeligheder

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre indsatser rettet mod at hjælpe personer med psykiske vanskeligheder og deres pårørende.

Satspuljeinitiativer

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Med aftalen om satspuljen for 2015 på det sociale område blev det besluttet at afsætte 15,5 mio. til et initiativ, der har til formål at sikre, at beboere og medarbejdere på botilbud kan føle sig trygge og blive bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd. Gennem et systematisk fokus på forebyggelse af vold og en mere systematisk risikovurdering skal borgernes egenmestring styrkes i kombination med, at medarbejderne bliver bedre til at håndtere situationer, hvor borgere udviser tegn på voldelig adfærd.

Med aftalen om satspuljen for 2017 på sundhedsområdet blev partierne bag satspuljen enige om en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Der blev afsat 400,8 mio. til følgende initiativer:

  • Etablering og drift af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  • Indsatsteam til forebyggelse af vold
  • Fast læge på længerevarende botilbud målrettet mennesker med psykiske lidelser
  • Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynene
  • Vejledning om videregivelse af oplysninger
  • Fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug
  • Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning
  • Justering af reglerne for flytning af borgere med psykiske lidelser


Skæve boliger og inklusionsboliger

Med aftalen om satspuljen for 2016 afsatte partierne bag satspuljen midler til at yde støtte til etablering og drift af såkaldt skæve boliger og inklusionsboliger. Inklusionsboligerne er boliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber, hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne. Der blev afsat i alt 36 mio. kr. i perioden 2017-2019 til formålet. Midlerne kan søges af almene boligorganisationer alene eller i samarbejde med andre aktører, som fx sociale tilbud til personer i målgruppen.

Udviklings- og investeringsprogram

Med delaftalen om satspuljen for 2017 blev det besluttet at afsætte 249 mio. kr. til et udviklings- og investeringsprogram for voksne med sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som har behov for støtte efter serviceloven. Der arbejdes ud fra den erkendelse, at mange udsatte borgere har en flerhed af sociale problemer, der går på tværs af de sociale målgrupper. Det betyder, at en opdeling fx mellem borgere med psykiske vanskeligheder og borgere med stofmisbrug ofte ikke er hensigtsmæssig for at sikre virksomme indsatser. Formålet med initiativet er at sikre, at gode og virksomme metoder og indsatser bliver integreret i det kommunale socialarbejde, og hermed at den socialfaglige indsats løftes bredt blandt mange kommuner.

Rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge

Med aftalen om satspuljen for 2016 blev der afsat midler til rådgivningstilbud for psykisk sårbare unge i regi af frivillige organisationer m.v. Formålet er at give psykisk sårbare unge let adgang til at tale med voksne om de problemer, den unge har, og dermed forebygge, at problemerne vokser sig større.

Pårørende til personer med psykiske vanskeligheder

Pårørende til personer med psykiske vanskeligheder kan ofte have behov for støtte. Dels til at kunne rumme og støtte personen med de psykiske vanskeligheder og dels til ikke at påtage sig skylden for, at deres pårørende har pådraget sig psykiske vanskeligheder.

Det er en individuel udfordring, hvordan man bedst håndterer at være pårørende til en person med psykiske vanskeligheder, men det er muligt at få hjælp og støtte ved at dele sine oplevelser med andre pårørende. I de senere år er der sket en øget organisering blandt pårørende til personer med psykiske vanskeligheder, blandt andet i foreninger som Landsforeningen Bedre Psykiatri og Landsforeningen SIND .

I tilfælde, hvor en person med psykiske vanskeligheder har isoleret sig i sin lejlighed eller ikke er til at opnå kontakt med, kan de pårørende – og alle andre borgere – kontakte de kommunale myndigheder om at få en støtte- og kontaktperson til at opsøge personen.