Servicelovens tilbud til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Her kan du læse om kommunernes mulighed for at yde hjælp og rådgivning til målgruppen efter servicelovens bestemmelser.

Kommunerne har et generelt ansvar for at hjælpe personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, herunder også personer med behov for hjælp som følge af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Det fremgår fx af servicelovens § 12, at kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Den forpligtelse gælder også for personer, der har behov for hjælp som følge af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Det fremgår således af Vejledning 1 til serviceloven:

”I en rådgivningssituation kan det derfor være af stor værdi at være opmærksom på, om der kan ligge et tidligere seksuelt misbrug til grund for den rådssøgendes problemer og i givet fald at søge den pågældende henvist til relevante behandlingsmuligheder. I offentligt regi er der i dag en række tilbud både i sundheds- og i socialt regi, der har tilbud til voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb”.

Herudover skal kommunerne efter servicelovens § 85 tilbyde hjælp og støtte til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I henhold til servicelovens § 102 kan kommunen, ud over tilbud efter § 85, give tilbud af behandlingsmæssig karakter, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre den pågældendes fysiske, psykiske eller sociale funktion. Betingelsen er, at denne behandling ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Tilbud om behandling efter § 102 omhandler speciel behandlingsmæssig bistand pga. særlige behov herfor. Der kan f.eks. være tale om psykologisk, psykoterapeutisk, sygeplejemæssig, fysio- og ergoterapeutisk, specialpsykiatrisk eller tandplejemæssig behandling.