Servicelovens behandlingstilbud til personer med et stofmisbrug

Her kan du læse om de sociale tilbud, der efter serviceloven skal tilbydes til personer med et stofmisbrug. Det er kommunerne, der har ansvaret for disse sociale tilbud.

Kommunen har pligt til at tilbyde behandling til personer med et stofmisbrug. Den sociale stofmisbrugsbehandling varetages af kommunerne efter serviceloven s §§ 101 og 101 a.

Målet med den sociale stofmisbrugsbehandling er enten at bringe et stofmisbrug til ophør, at reducere eller stabilisere forbruget og/eller reducere skaderne af stofmisbruget. Indsatsen bør sigte mod at give borgeren en bedre social og personlig funktion med henblik på at højne livskvalitet og borgerens samlede funktionsniveau. Social behandling af stofmisbrug er en socialpædagogisk eller terapeutisk funderet indsats. Behandlingen kan have stor variation og forskellige grader af intensitet. Behandlingsintensiteten er bl.a. afhængig af omfanget og kompleksiteten af borgerens misbrug og de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for borgerens funktionsniveau.

Indsatsen bør bestå af en helhedsorienteret behandling, der modsvarer den enkeltes behov ved at inddrage relevante aktører rundt om borgeren og sikre tæt koordination på tværs. En helhedsorienteret tilgang tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation frem for at se isoleret på stofmisbruget.

Tilbuddet om stofmisbrugsbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med anmodning om at komme i behandling. En person med et stofmisbrug har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til.

Lægelig behandling sker med hjemmel i sundhedslovens § 142, og den lægelige behandling er ligeledes omfattet af garantien om, at tilbuddet skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig. Sundhedsministeriet har ressortansvaret for den lægelige behandling til personer med et stofmisbrug.

Kommunen skal desuden efter sundhedslovens § 142 tilbyde personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, en vederlagsfri lægesamtale. For personer, som skal have lægelig behandling, er samtalen obligatorisk. For personer, som skal have social stofmisbrugsbehandling, er lægesamtalen et frivilligt tilbud.

Stofmisbrugsbehandling efter både serviceloven og sundhedsloven er gratis for borgeren. Hvis en borger henvises til døgnbehandling efter serviceloven, omfatter den enkelte persons betaling alene de opholdsrelaterede udgifter.

Behandlingsplan

Der skal altid ske en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov, inden kommunen træffer afgørelse om behandling.

Når kommunen har henvist borgeren til et konkret behandlingstilbud, skal behandlingstilbuddet udarbejde en behandlingsplan ved behandlingens start. En behandlingsplan er en nedskrevet, individuel plan for et behandlingsforløb, der kan fungere som et styringsredskab for behandlingsindsatsen. Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med borgeren med henblik på at modsvare dennes behandlingsbehov og -ønsker. Behandlingsplanen har til formål at sikre sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket, og den behandling, der iværksættes. Behandlingsplanen skal understøtte borgernes motivation og ejerskab til behandlingen samt sikre en systematisk, målrettet og sammenhængende tilrettelæggelse af behandlingsforløbet.

Behandlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af mål og indhold i behandlingen, herunder forventet varighed og intensitet, sammenhæng mellem behandlingen og de problemer og behov, der er afdækket, samt eventuelt hvordan der følges op på borgerens behandlingsplan senest 1 og 6 måneder efter, at behandlingsforløbet er afsluttet. En behandlingsplan er et aktivt værktøj for samarbejdet mellem borger og misbrugsbehandler.

Såfremt borgeren samtykker til udarbejdelse af en handleplan efter § 141 i serviceloven, bør behandlingsplanen koordineres med denne, så der sikres sammenhæng mellem de forskellige indsatser, borgeren modtager.

Social stofmisbrugsbehandling til unge under 18 år

Hvad angår unge under 18 år med et misbrug, sigtes der generelt mod en helhedsorienteret og social indsats efter servicelovens § 52 og på baggrund af en børnefaglig undersøgelse. Det er ofte andre udfordringer end rusmiddelproblematikkerne, der også fylder for den unge, hvorfor det er vigtigt, at rusmiddelbehandlingen tilrettelægges som en helhedsorienteret indsats med inddragelse af den unge.

For de unge under 18 år, der har et stofmisbrug, er det kun i de tilfælde, hvor stofmisbruget er så alvorligt, at det medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer for den unge, at det vil være et tilbud om misbrugsbehandling i henhold til § 101 i serviceloven, og hvor det skal iværksættes inden for 14 dage.

Reglerne om behandling i særlige tilfælde af personer under 18 år med et stofmisbrug efter § 101 er fastsat i Bekendtgørelse om garanti for social behandling for stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde. I bekendtgørelsen fastslås, at unge under 18 år, der er omfattet af tilbuddet om stofmisbrugsbehandling efter § 101, er dem, som på grund af stofmisbruget har så alvorlige adfærdsmæssige problemer, at den unge ikke kan fungere i sin hverdag, i familien, på uddannelsen eller arbejdet. Der er her tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader, som er forårsaget af stofmisbruget. Tilbuddet skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke og kræver tillige samtykke fra den unge, når denne er fyldt 15 år, jf. bekendtgørelsens § 2.

Det er kommunen, der foretager den faglige vurdering af, om den unges problemer er så alvorlige, at der skal iværksættes et tilbud inden for 14 dage.

Anonym stofmisbrugsbehandling

Kommunerne er forpligtet til at tilbyde anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling til personer, der har et stofmisbrug men ikke andre sociale problemer, jf. § 101 a i serviceloven. Målgruppen for det anonyme behandlingstilbud er personer, der har en relativt tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, men som kæmper med et stofmisbrug.

Erfaringerne fra forsøgsprojektet "Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling" viser, at muligheden for at være anonym har stor betydning i forhold til denne målgruppes motivation for at påbegynde behandling. Kommunen skal indgå aftale med to eller flere leverandører af tilbud, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Læs loven på Retsinformation

Pårørende til personer med et stofmisbrug

Pårørende kan have behov for støtte enten målrettet dem selv eller ved at blive inddraget i tilbuddet til borgeren med et misbrug.

Det kan være en hjælp for både den, der har et misbrug, og for de pårørende. Til kommunens løsning af behandlingsforpligtelsen til personer med stofmisbrug bør der derfor fx være tilknyttet par- og familieterapi samt samarbejde med og støtte til pårørende.

Udsatte børn og unge, herunder også fx børn af personer med et stofmisbrug, kan have behov for forebyggende indsatser eller særlig støtte efter servicelovens regler om udsatte børn og unge. Det gælder særligt, hvis der er tale om hjemmeboende børn og unge under 18 år. Kommunalbestyrelsen skal derfor vurdere, om der er behov for at iværksætte forebyggende indsatser eller særlig støtte over for børn og unge under 18 år, når forælderen går i gang med misbrugsbehandlingsforløbet.