Servicelovens tilbud til personer udsat for vold i nære relationer

Her kan du læse om de sociale tilbud, herunder ophold på kvindekrisecenter, der efter servicelovens bestemmelser tilbydes personer udsat for vold i nære relationer. Det er kommunerne, der har ansvaret for disse sociale tilbud.

Tilbud om ophold på et kvindekrisecenter

Enhver kommunalbestyrelse er efter servicelovens § 109 forpligtet til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold. Kvinderne kan have deres børn med under opholdet. Optagelse i et kvindekrisecenter kan ske anonymt ved egen henvendelse eller efter henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen af krisecentret, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

Tilbud om rådgivning til kvinder på krisecentre

Efter servicelovens § 109, stk. 7, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til kvinder, der tager ophold på et kvindekrisecenter.

Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt, efter kommunen har modtaget orientering om optagelse i boformen, og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning samt skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og den gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

Tilbud om psykologbehandling til alle børn på kvindekrisecenter

Kommunalbestyrelsen er efter § 109, stk. 8, forpligtet til at tilbyde psykologbehandling til børn, som følger med deres mor på krisecenter. Forpligtelsen gælder uanset opholdets varighed.

Behandlingen skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængig af barnets behov. Det er et krav, at behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Behandlingen skal iværksættes under barnets ophold på krisecenteret eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den enkelte kommunalbestyrelse tilrettelægger selv, hvordan hjælpen skal udmøntes.

Pligten til at tilbyde psykologbehandling supplerer de øvrige forpligtelser, som kommunalbestyrelsen har i forhold til at hjælpe børn og unge med behov for særlig støtte.

Tilbud om psykologbehandling til alle kvinder på kvindekrisecenter

Kommunalbestyrelsen er efter § 109, stk. 9, forpligtet til at tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold på et kvindekrisecenter. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed, og tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Det er muligt for kvinden at afslå tilbuddet, aftale færre timer eller afbryde forløbet, hvis hun ønsker det.

Tilbud til mænd i krise

Der eksisterer i dag forskellige tilbud til mænd i krise. Mænd, der ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, fx på grund af særlige sociale problemer, kan tage midlertidigt ophold på en boform efter servicelovens § 110. Blandt § 110-boformerne findes mandekrisecentrene, som beskæftiger sig med mænd, som er i krise af forskellige årsager, eksempelvis skilsmisse, partnervold, arbejdsløshed m.v.

Mænd i krise kan fx henvende sig til Mandecentret, som driver syv centre for mænd i krise, der er godkendt til ophold efter § 110 i serviceloven. De syv centre ligger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Randers, Slagelse og på Fyn.

Foruden Mandecentrets syv afdelinger findes Horsens Krisecenter for mænd, Krisecenter for mænd i Fredericia, Mandekrisecenter Lolland og Krisecenter Guldborgsund. Dertil findes der tre centre i Region Hovedstanden med pladser til både kvinder og mænd.

Optagelse i boformer efter servicelovens § 110 kan ske ved egen henvendelse eller efter henvisning fra offentlige myndigheder.

Kommunernes rådgivningsforpligtelse

Alle kommuner har efter servicelovens §§ 10-12 og retssikkerhedslovens § 5 en generel rådgivningspligt, der indebærer, at kommunen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Når man henvender sig til sin kommune om hjælp, har kommunen pligt til at vurdere alle spørgsmål om hjælp i forhold til de muligheder, der findes for at give hjælp og støtte efter den sociale lovgivning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed og efter anden lovgivning.

Rådgivningens formål er at forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. Man kan derfor bl.a. henvende sig til sin kommune for råd og vejledning i relation til ophold på kvindekrisecenter eller andre sociale problemstillinger i forbindelse med eksempelvis vold i familien.