Initiativer og indsatser til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

Her kan du læse om aktuelle politiske initiativer og andre tilbud rettet mod at hjælpe personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

Med aftale om satspulje 2019 blev der afsat 26,8 mio. kr. til at udarbejde en handlingsplan på senfølgeområdet. Juni 2021 indgik et bredt flertal aftale om en handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

I handlingsplanen er der tre overordnede indsatsspor:

  • Styrket koordination og samarbejde om behandlingsindsatsen til mennesker med senfølger
  • Viden og opsporing
  • Styrket brugerperspektiv og støtte til civilsamfundstilbud.

Handlingsplanen styrker bl.a. samarbejdet mellem de eksisterende Centre for Seksuelt Misbrugte, som tilbyder behandling til mennesker med senfølger, og behandlingspsykiatrien. Der bliver etableret et samarbejdsforum mellem hvert Center for Seksuelt Misbrugte og psykiatrien i de tre regioner, hvor centrene ligger. Landsforeningen SPOR skal bidrage med viden om målgruppen og deres møde med behandlingstilbuddene, når samarbejdsforaene er etableret.

Midlerne bruges også på at opbygge ny viden om området, så kommunerne bedre kan opspore og møde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Der udarbejdes en håndbog, og Social- og Boligstyrelsen får til opgave at klæde medarbejdere i kommunerne bedre på til opgaven.

Derudover giver handlingsplanen mulighed for i højere grad at inddrage civilsamfundets organisationer. Landsforeningen SPOR, LivaRehab, Kvisten og Senfølgecentrenes frivilligsektioner får tilført midler, så de på forskellige måder kan bidrage til at udvikle initiativerne.

Læs handlingsplanen

Centre for Seksuelt Misbrugte

Personer med senfølger efter seksuelle overgreb kan modtage behandling og rådgivning på et af de tre regionale centre for seksuelt misbrugte. Centrene er beliggende i henholdsvis København, Odense og Aarhus og er finansierede af satspuljen. Bevillingen til centrene blev gjort permanent med aftalen om satspuljen for 2017. Centrene har med aftale om reserven 2020 modtaget midlertidig bevilling til at sikre en landsdækkende indsats, således at centrene er til stede i alle fem regioner.

Målgruppen for senfølgecentrene er mænd og kvinder over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, pårørende samt fagpersoner som fx sagsbehandlere, der arbejder med de krænkede.

Det er muligt at henvende sig direkte til et af centrene uden forudgående henvisning.

Du kan læse mere om de tre centre på centrenes hjemmesider:

Civilsamfundsindsats

Udover de regionale senfølgecentre eksisterer også flere civilsamfundstilbud, som arbejder med mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Tilbuddene er meget forskellige i forhold til størrelse, type af tilbud, om arbejdet udføres af lønnede eller frivillige medarbejdere, og om der er brugerbetaling eller ej. Eksempler på indsatser er: