Servicelovens tilbud til personer med psykiske vanskeligheder

Her kan du læse om de sociale tilbud, der efter serviceloven gives til personer med psykiske vanskeligheder. Kommunerne har ansvaret for den sociale indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Den sundhedsfaglige behandling varetages af regionerne og hører under Sundhedsministeriet.

Kommunernes rådgivningsforpligtelse

Alle kommuner har efter servicelovens §§ 10-12 samt retssikkerhedslovens § 5 en generel rådgivningspligt, der indebærer, at kommunen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Når man henvender sig til sin kommune om hjælp, har kommunen pligt til at vurdere alle spørgsmål om hjælp i forhold til de muligheder, der findes for at give hjælp og støtte efter den sociale lovgivning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed og efter anden lovgivning.

Bostøtte

Tilbud om bostøtte kan tilbydes efter serviceloven s § 85 til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtte efter § 85 ydes af kommunerne på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Bostøtte efter servicelovens § 85 består i at yde hjælp, omsorg eller støtte til at klare dagligdagen samt træning i selvstændigt at klare livet i egen bolig, og den har til formål at styrke borgerens mulighed for at klare sig selv.

Støtte- og kontaktpersonordningen

Støtte- og kontaktpersonordningen tildeles af kommunen på baggrund af servicelovens § 99. Ordningen har til formål at skabe kontakt til de mest socialt udsatte, herunder udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målet med ordningen er at bistå den enkelte med at bygge bro til omverdenen, fx kommunale myndigheder, væresteder, sundhedsvæsenet, m.v. Alle borgere kan ved henvendelse til kommunen gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp. En støtte- og kontaktperson kan tilbyde personen hjælp, også anonymt, hvis borgeren ønsker det.

Beskyttet beskæftigelse

Kommunen skal efter § 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk ellers psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Læs mere om beskyttet beskæftigelse her

Aktivitets- og samværstilbud

Kommunen skal efter servicelovens § 104 tilbyde aktivitets- og samværstilbud (som fx væresteder) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Aktivitets- og samværstilbud skal medvirke til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Det kan eksempelvis være i samarbejde med en lokal forening, en landsorganisation eller et kommunalt eller regionalt drevet tilbud.

Botilbud

Kommunen kan visitere borgere til et midlertidigt eller længerevarende botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Midlertidigt botilbud (§ 107): Kommunen kan tilbyde midlertidigt botilbud til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. Kommunen skal endvidere tilbyde midlertidigt ophold til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje og behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Længerevarende botilbud (§ 108): Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Tildeling af botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 sker ud fra en individuel vurdering af den enkeltes behov og i samarbejde med borgeren.

Særlige pladser

Kommunerne har mulighed for at visitere særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling til specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred.

Derudover er formålet at forbedre patientens evne til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere og at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

På landsplan er der 150 særlige pladser.