Europa 2020

Europa 2020 er EU’s vækststrategi for det kommende årti.

Strategien bygger på tre overordnede prioriteter for EU: intelligent vækst, bæredygtig vækst og inklusiv vækst. Disse tre gensidigt forstærkende prioriteter skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed.

Helt konkret har EU fastsat fem ambitiøse mål for de kommende ti år – for beskæftigelse, forskning/innovation, uddannelse, social inklusion og fattigdomsbekæmpelse samt klima/energi – der skal nås inden 2020.

Det drejer sig om, at

  • 75 % af befolkningen i aldersgruppen 20-64 skal være i beskæftigelse,
  • 3 % af EU's samlede bruttonationalprodukt (BNP) skal investeres i forskning og udvikling,
  • EU's klimamål (20 % reduktion af drivhusgasser i forhold til niveauet for 1990 og 20 % vedvarende energi) skal indfries,
  • andelen af unge, der forlader skolen tidligt, skal reduceres til 10 %, og andelen der gennemfører en videregående uddannelse bør være mindst 40 %, og
  • personer i fare for fattigdom bør reduceres med 20 millioner.

Læs mere om de fem mål på Europa-Kommissionens hjemmeside

Hvert medlemsland har selv fastsat sit eget nationale mål på hvert af disse områder. Konkrete tiltag på EU-plan og internationalt plan understøtter strategien.

Læs om medlemslandenes nationale målsætninger på Europa-Kommissionens hjemmeside

Medlemslandenes nationale målsætninger under Europa 2020-strategien bliver meldt ind i form af de såkaldte nationale reformprogrammer.

Læs Det Nationale Reformprogram Danmark 2016 (dansk)

Read The National Reform Programme Denmark 2016 (English)

Læs mere om EU 2020-strategien på Europa-Kommissionens hjemmeside