Det Europæiske Semester

Som led i Europa 2020-strategien blev det Europæiske Semester – også kaldet det europæiske halvår – indført.

Det Europæiske Semester introducerer en ny cyklus for medlemslandenes indberetning af blandt andet de såkaldte stabilitets- og konvergensprogrammer, der er udgangspunktet for vurderingen af medlemslandenes opfyldelse af stabilitets- og vækstpagten.

Hvad er det Europæiske Semester?

Idéen med det Europæiske Semester er at integrere de forskellige dele af samordningen af medlemslandenes økonomiske politikker – herunder at sikre en bedre forudgående samordning.

Koordineringen omfatter i dag behandlingen af de såkaldte stabilitets- og konvergensprogrammer, som medlemslandene indsender til Kommissionen, samt de Nationale Reformprogrammer. Hertil kommer overvågningen af potentielle makroøkonomiske ubalancer i medlemslandene. Hele forløbet afsluttes med vedtagelse af landespecifikke henstillinger, som for hvert medlemsland angiver, hvilke tiltag medlemslandene bør fokusere på.

Stabilitets- og konvergensprogrammer

Som led i stabilitets- og vækstpagten skal eurolandene indsende stabilitetsprogrammer til Europa-Kommissionen, og landene uden for eurosamarbejdet skal indsende konvergensprogrammer. Disse programmer indeholder en række data og fremskrivninger af forskellige økonomiske variable, som er udgangspunktet for Kommissionens vurdering af medlemslandenes overholdelse af stabilitets- og vækstpagten – dette omfatter navnlig kravet om at det offentlige budgetunderskud ikke må overstige tre procent af bruttonationalproduktet.

Tidligere blev disse programmer indsendt i december, men med det Europæiske Semester rykkes indberetningen frem til april, hvorved en forudgående drøftelse af de finanspolitiske dispositioner er mulig inden vedtagelsen af de nationale budgetter.

Nationale reformprogrammer + europluspagten

Parallelt med indberetningen af stabilitets- og konvergensprogrammer skal medlemslandene indsende såkaldte nationale reformprogrammer. Disse programmer indeholder nationale strukturelle foranstaltninger på områder som beskæftigelse, forskning, innovation, energi og social inklusion i tråd med Europa 2020-strategiens overordnede mål. De medlemslande, der deltager i den såkaldte europluspagt/konkurrenceevnepagt, melder også deres forskellige tiltag til opfyldelse af pagtens målsætninger ind i forbindelse med de nationale reformprogrammer.

Makroøkonomiske ubalancer

Endelig er det Europæiske Semester også rammen om gennemførelsen af de nye regler for overvågning af makroøkonomiske ubalancer i de enkelte medlemslande. Under dette nye regelsæt er der på linje med reglerne under stabilitets- og vækstpagten indført en egentlig procedure for medlemslande med uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer.

Læs mere om det Europæiske Semester på Europa-Kommissionens hjemmeside