Udtalelser fra FN-komitéer

Læs om regeringens holdning til udtalelser fra FN-komitéer vedrørende Danmark og andre lande.

Regeringen foretager løbende en vurdering af de udtalelser, som FN's Handicapkomité og FN’s Børnekomité vedtager i sager mod Danmark og i sager mod andre lande. På denne side kan du læse regeringens holdning til sagerne.

FN's Børnekomité (CRC-komitéen)

Læs om regeringens holdning til udtalelser fra FN's Børnekomité vedrørende Danmark og vedrørende andre lande.

Sag nr. 27/2017 – R.K. mod Spanien

For regeringens holdning se sag nr. 11/2017 – N.B.F. mod Spanien nedenfor.

Læs udtalelsen om sag nr. 27/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 22/2017 – J.A.B. mod Spanien

For regeringens holdning se sag nr. 11/2017 – N.B.F. mod Spanien nedenfor.

Læs udtalelsen om sag nr. 22/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 17/2017 – M.T. mod Spanien

For regeringens holdning se sag nr. 11/2017 – N.B.F. mod Spanien nedenfor.

Læs udtalelsen om sag nr. 17/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 16/2017 – A.L. mod Spanien

For regeringens holdning se sag nr. 11/2017 – N.B.F. mod Spanien nedenfor.

Læs udtalelsen om sag nr. 16/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 12/2017 C.E. mod Belgien

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen ikke er enig i komitéens fortolkning af konventionens artikel 12. Det er således regeringens opfattelse, at barnets synspunkter i sager om opholdstilladelser kan udtrykkes gennem barnets partsrepræsentant, dvs. normalt forældrene, men også andre omsorgspersoner, f.eks. plejeforældre, medmindre det konkret må lægges til grund, at repræsentanten ikke varetager barnets interesser.

Læs udtalelsen om sag nr. 12/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 11/2017 – N.B.F. mod Spanien

Den særlige bevisregel om fremlagte dokumenter, som komitéen anbefaler, er ikke i overensstemmelse med dansk retstradition, herunder Flygtningenævnets praksis. Flygtningenævnets bevisvurdering er fri og således ikke bundet af særlige bevisregler. Bevisbedømmelsen foretages som en samlet bedømmelse af de relevante foreliggende oplysninger.

Komitéens anvendelse af konventionen giver herudover ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 11/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 6/2016 – S.H. mod Finland

Regeringen har ingen bemærkninger til komitéens anvendelse af konventionen. 

Læs udtalelsen om sag nr. 6/2016 på FN's hjemmeside

Sag nr. 4/2016 – D.D. mod Spanien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 4/2016 på FN's hjemmeside

Sag nr. 3/2016 – K.Y.M. mod Danmark

Flygtningenævnet, som er et uafhængigt, domstolslignede organ, er ikke enig i komitéens fortolkning af konventionens artikel 19 om statens forpligtelse til at træffe passende forholdsregler til at beskytte et barn mod bl.a. fysisk vold, skade eller mishandling.

Regeringen anerkender pligten til at beskytte et barn mod bl.a. fysisk vold, skade eller mishandling efter artikel 19 i konventionen. I sager, hvor der er en begrundet tvivl i forhold til barnets beskyttelse i modtagerstaten, bør barnet ikke tilbagesendes. I sager om kvindelig omskæring må det afgørende være, om familien må antages at kunne beskytte barnet mod omskæring. Denne opfattelse er i overensstemmelse med praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i lignende sager (Emily Collins m.fl. mod Sverige af 8. marts 2007, SOW mod Belgien af 19. januar 2016 og R.B.A.B. mod Holland af 7. juni 2016).

Regeringen efterlever i forhold til Flygtningenævnet et armslængdeprincip, hvorfor regeringen ikke finder anledning til at bemærke yderligere.

Læs udtalelsen om sag nr. 3/2016 på FN's hjemmeside

FN's Handicapkomité (CRPD-komitéen)

Læs om regeringens holdning til udtalelser fra FN's Handicapkomité vedrørende andre lande.

Sag nr. 60/2019 –  N.L mod Sverige

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 60/2019 på FN's hjemmeside

Sag nr. 58/2019 – Z.H mod Sverige

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 58/2019 på FN's hjemmeside

Sag nr. 56/2018 –  Henley mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 56/2018 på FN's hjemmeside

Sag nr. 51/2018 –  Bellini mod Italien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 51/2018 på FN's hjemmeside

Sag nr. 50/2018 –  M. Köck mod Østrig

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelse om sag nr. 50/2018 på FN's hjemmeside

Sag nr. 48/2018 –  M.R. i V. mod Spanien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 48/2018 på FN's hjemmeside

Sag nr. 46/2018 –  S.K mod Finland

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelse om sag nr. 46/2018 på FN's hjemmeside

Sag nr. 45/2018 –  Richard Sahlin mod Sverige

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 45/2018 på FN's hjemmeside

Sag nr. 44/2017 –  Rékasi mod Ungarn

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 44/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 41/2017 –  Calleja Loma og Calleja Lucas mod Spanien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 41/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 39/2017 – Iuliia Domina and Max Bendtsen mod Danmark

Regeringen er ikke enig i komitéens anvendelse af konventionen. Der henvises i det hele til Højesterets dom af 22. december 2016, UfR 2017.973 H, hvoraf fremgår, at afslaget på klagers ansøgning om familiesammenføring ikke udgjorde forskelsbehandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN’s Handicapkonvention.

Læs udtalelsen om sag nr. 39/2017 på FN's hjemmeside

Sag nr. 38/2016 Munir al Adam mod Saudi Arabien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 38/2016 på FN's hjemmeside

Sag nr. 37/2016 –  J.M mod Spanien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 37/2016 på FN's hjemmeside

Sag nr. 35/2016 – J.H. mod Australien

Regeringen er ikke enig i komitéens fortolkning af konventionen. Det er således regeringens opfattelse, at komitéens konklusioner i den konkrete sag er for vidtgående og ses at savne en stillingtagen til de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for den tiltalte, som fx døve domsmænd eller nævninge kan give anledning til.

Læs udtalelsen om sag nr. 35/2016 på FN's hjemmeside

Sag nr. 34/2015 – V.F.C. mod Spanien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger. 

Læs udtalelsen om sag nr. 34/2015 på FN's hjemmeside

Sag nr. 30/2015 – Boris Makarov på vegne af hans afdøde kone, Glafira Makarova mod Litauen

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 30/2015 på FN's hjemmeside

Sag nr. 26/2014 – Simon Bacher mod Østrig

Regeringen finder, at komitéens fortolkning af konventionen er for vidtgående. Komitéen indfortolker i handicapkonventionens tilgængelighedsbestemmelser en pligt til at behandle tingsretlige konflikter forskelligt, alt efter om den ene part i konflikten har et handicap. Regeringen finder ikke, at det er i overensstemmelse med princippet om, at personer med og uden handicap skal være lige for loven.

Læs udtalelsen om sag nr. 26/2014 på FN's hjemmeside

Sag nr. 23/2014 – Y mod Tanzania

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 23/2014 på FN's hjemmeside

Sag nr. 22/2014 – Mr. X mod Tanzania

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 22/2014 på FN's hjemmeside

Sag nr. 21/2014 - F mod Østrig

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelse om sag nr. 21/2014 på FN's hjemmeside

Sag nr. 20/2014 – Grainne Sherlock mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke umiddelbart regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 20/2014 på FN's hjemmeside

Sag nr. 19/2014 – Fiona Given mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelsen om sag nr. 19/2014 på FN's hjemmeside

Sag nr. 13/2013 - Michael Lockrey mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen ikke er enig i komitéens fortolkning af konventionen. Det er således regeringens opfattelse, at komitéens konklusioner i den konkrete sag er for vidtgående og ses at savne en stillingtagen til de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for den tiltalte, som f.eks. døve domsmænd eller nævninge kan give anledning til.

Læs udtalelse om sag nr. 13/2013 på FN's hjemmeside

Sag nr. 11/2013 - Gemma Beasley mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen ikke er enig i komitéens fortolkning af konventionen. Det er således regeringens opfattelse, at komitéens konklusioner i den konkrete sag er for vidtgående og ses at savne en stillingtagen til de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder for den tiltalte, som f.eks. døve domsmænd eller nævninge kan give anledning til.

Læs udtalelse om sag nr. 11/2013 på FN's hjemmeside

Sag nr. 8/2012 - X mod Argentina

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger. 

Læs udtalelse om sag nr. 8/2012 på FN's hjemmeside

Sag nr. 7/2012 – Marlon James Noble mod Australien

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.

Læs udtalelse om sag nr. 7/2012 på FN's hjemmeside

Sag nr. 4/2011 – Zsolt Bujdosó mod Ungarn

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen finder, at komitéens fortolkning er for vidtgående. Det er således regeringens opfattelse, at konventionens artikel 12 og 29 ikke udelukker brugen af værgemål, hvor personer fratages deres retlige handleevne, herunder deres stemmeret.

Læs udtalelsen om sag nr. 4/2011 på FN's hjemmeside

Sag nr. 3/2011 - H.M. mod Sverige

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen finder komitéens fortolkning af konventionen for vidtgående, idet der er tale om en generel regulering, der varetager vægtige samfundsmæssige hensyn, og hvor der er foretaget en forudgående afvejning af eventuelle modsatrettede hensyn, hvorfor handicap ikke efterfølgende kan indgå som en yderligere dispensationsgrund.

Det bemærkes, at de svenske myndigheder som opfølgning på udtalelsen oplyste, at der intet var til hinder for, at klageren på ny søgte om en byggetilladelse, og at den svenske regering ikke fandt grundlag for at foretage yderligere i forhold til at forhindre lignende krænkelser i fremtiden, idet svensk ret efter den svenske regerings opfattelse var i overensstemmelse med konventionen.

Læs udtalelsen om sag nr. 3/2011 på FN's hjemmeside

Sag nr. 2/2010 Liliane Gröninger mod Tyskland

Komitéens anvendelse af konventionen giver ikke regeringen anledning til bemærkninger.  

Læs udtalelsen om sag nr. 2/2010 på FN's hjemmeside

Sag nr. 1/2010 - Szilvia Nyusti og Péter Takács mod Ungarn

Komitéens anvendelse af konventionen giver regeringen anledning til at bemærke, at regeringen ikke er enig i komitéens konkrete fortolkning af forpligtelsen til at indføre universelt design. Det er regeringens vurdering, at handicapkonventions forpligtelse til indførelsen af universelt design er fremadrettet og gradvis, og ikke bagudrettet. 

Læs udtalelsen om sag nr. 1/2010 på FN's hjemmeside