Tilsyn med ældreplejen

Der findes både et kommunalt og et statsligt tilsyn med ældreplejen.

Kommunalt tilsyn

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at den hjælp, borgerne har fået tildelt, leveres i overensstemmelse med den afgørelse, kommunen har truffet, og i henhold til kommunens kvalitetsstandarder.

Læs mere på borger.dk om råd og tilsyn på ældreområdet

Statsligt tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører et uvildigt, risikobaseret tilsyn ved navn Ældretilsynet, som hvert år besøger en andel af plejeenhederne på ældreområdet (fx plejehjem og hjemmeplejen) udvalgt på baggrund af risikovurderinger og stikprøver. Her er fokus på de social- og plejefaglige indsatser.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også et sundhedsfagligt risikobaseret tilsyn på ældreområdet som en del af tilsynet med behandlingssteder. Her er fokus på bl.a. journalføring, medicinhåndtering og hygiejne.

Læs mere om Ældretilsynet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Læs mere om det sundhedsfaglige tilsyn på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Læs mere om det sundhedsfaglige tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Bekymringshenvendelser

Hvis man som borger eller pårørende er bekymret for patientsikkerheden eller kvaliteten af plejen på et behandlingssted eller en plejeenhed, kan man indsende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekymringshenvendelser kan handle om sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller om overtrædelse af faglige normer. Det kan også være, at man er bekymret for patientsikkerheden på et behandlingssted eller for, om en plejeenhed sikrer ældre ordentlig pleje og omsorg.

Hvis styrelsen vurderer, at mistanken er begrundet, vil den iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis tilsyn.

Læs mere om bekymringshenvendelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside