Kommunerne sænker igen skatten i 2015

15-10-2014

31 kommuner sætter skatten ned til næste år. 5 hæver den. Det har kommunerne nu indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samlet er der tale om et fald i skatterne på 186 mio. kr. i 2015, og der er ændringer i skatterne for både borgere og virksomheder. I 2014 sænkede kommunerne skatterne med samlet 150 mio. kr.

Kommunerne har netop afsluttet fastlæggelsen af budgetterne for 2015. Dermed har de også fastsat næste års skatteprocenter. 

Kommunerne har indberettet deres skatteoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og de første opgørelser viser, at 31 kommuner sænker skatten med samlet 299 mio. kr., mens 5 kommuner hæver skatten med samlet 113 mio. kr. Skatteændringerne er fordelt på de tre kommunale skatter – dvs. personskatter, ejendomsskatter og den dækningsafgift, som kommunerne kan opkræve hos virksomhederne.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Det er et sundhedstegn for det kommunale selvstyre, at kommunerne tydeligvis forholder sig aktivt til spørgsmålet om, skatteniveauet er det rigtige - og sætter skatten ned, hvis økonomien er til det, så andre kan tilpasse i den anden retning, hvis de har behov for det. Lokale virksomheder i en række kommuner får lavere afgifter. Det er positivt, for det bidrager til vækst og arbejdspladser, når kommunerne sætter fokus på gode vilkår for virksomhederne.

- Morten Østergaard

I de kommende uger skal kommunerne indberette yderligere budgetoplysninger om bl.a. service- og anlægsudgifter. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at kunne offentliggøre de foreløbige budgettal i løbet af efteråret. Danmarks Statistik offentliggør de endelige budgettal i januar 2015. 


Fakta om regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015

  • Kommunernes samlede skatteprovenu udgør 253 mia. kr. Skattenedsættelserne svarer til 0,12 pct. heraf, mens skattestigningerne svarer til 0,04 pct. af det samlede provenu.
  • Det er forudsat i økonomiaftalen med KL, at kommunerne samlet holder den kommunale skat i ro i 2015.
  • Inden for en ramme på 150 mio. kr. har kommunerne haft mulighed for, efter ansøgning, at forhøje skatten. Alle kommuner, der søgte om skatteforhøjelser fik lov til at hæve skatten lige så meget, som de havde søgt om.
  • For at understøtte fleksibilitet i den kommunale skatteudskrivning er der etableret en tilskudspulje på 112,5 mio. kr. (svarende til 75 pct. af 150 mio.kr.) for de kommuner, der sænker skatten for 2015. Tilskuddet kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i 2018. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 150 mio. kr., nedsættes tilskuddet.