Regeringen foreslår at nedlægge social særtilskudspulje og omprioritere til fordel for kommuner i en svær økonomisk situation

08-04-2016

Regeringen sender i dag et lovforslag i høring, hvor regeringen foreslår, at kommunernes sociale særtilskudspulje nedlægges med virkning fra 2017. Regeringen ønsker i stedet at prioritere midler til kommuner i en svær økonomisk situation.

Puljen er målrettet kommuner med større boligområder, hvor der er en koncentration af sociale problemer, og midlerne er derfor især gået til de største bykommuner. Det indgår imidlertid ikke i fordelingskriterierne, om kommunerne har svære økonomiske vilkår, der giver behov for tilskud til indsatserne.

Det er derfor regeringens vurdering, at midlerne i den nuværende sociale særtilskudspulje ikke i tilstrækkeligt omfang ydes til de kommuner, som har mest behov for et ekstra økonomisk tilskud for at kunne løfte sine opgaver.

Puljen er finansieret af kommunerne selv, og nedlæggelsen vil således ikke have betydning for kommunernes finansiering samlet set, men indebære en omfordeling mellem kommunerne.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg vil helst prioritere penge til de kommuner, som har de vanskeligste økonomiske vilkår. Alle kommuner skal fortsat løse deres opgave med at sætte ind over for sociale problemer, når der er et behov. Det ændrer forslaget ikke på.

- Karen Ellemann

Regeringen vil drøfte den konkrete prioritering i en ny særtilskudspulje som led i finanslovsfor-handlingerne for 2017.

Baggrund Den sociale særtilskudspulje har eksisteret siden 2013 på baggrund af en aftale mellem den daværende regering og Enhedslisten.

Puljen udgør 419,9 mio. kr. (2016-priser) og finansieres dels af et bidrag fra hovedstadskom-munerne (126,2 mio. kr. svarende til 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget i hovedstadsområdet), dels af kommunerne under ét gennem bloktilskuddet (293,7 mio. kr.). Der er således tale om en mellemkommunal omfordeling.

Lovforslag om nedlæggelsen af puljen efter § 17 i udligningsloven forventes fremsat i slutningen af april med henblik på, at ændringen kan få virkning fra tilskudsudmeldingen for 2017.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk