Stikprøveundersøgelse af socialtilsynenes afgørelsesskrivelser

15-04-2016

Socialstyrelsen har undersøgt kvaliteten af de fem socialtilsyns afgørelsesskrivelser om påbud og om vilkår for godkendelse. Undersøgelsen viser, at der er behov for at løfte kvaliteten på området.

I en stikprøveundersøgelse har Socialstyrelsen set på afgørelsesskrivelser fra landets socialtilsyn, som fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Undersøgelsen er baseret på 160 afgørelsesskrivelser på tilbudsområdet og fokuserer på kvaliteten af skrivelserne.

Undersøgelsens fokus er, om afgørelserne er tilstrækkeligt underbyggede og klare, så det er tydeligt for et tilbud, hvad det skal gøre for fortsat at være godkendt, og om det er tydeligt, hvornår godkendelsen er endelig.

Som hovedkonklusioner i undersøgelsen nævnes blandt andet: 

  • 78 procent af afgørelsesskrivelserne er i nogen eller i høj grad begrundet.
  • 78 procent af afgørelsesskrivelserne indeholder en korrekt og tilstrækkelig hjemmelshenvisning til relevant lovgivning.
  • I 70 procent af afgørelsesskrivelser er tydeligheden i formuleringen af afgørelsen om vilkår eller påbud i nogen eller i høj grad tilfredsstillende.
  • 84 procent af de analyserede afgørelser indeholder en korrekt klagevejledning.
  • I 56 procent af afgørelsesskrivelserne er alle de fire kvalitetskriterier opfyldt i nogen eller i høj grad.
  • I 30 procent af afgørelsesskrivelserne er tre ud af fire kvalitetskriterier i nogen eller høj grad opfyldt – det betyder samtidig, at der i disse afgørelsesskrivelser er fundet udfordringer i ét af de undersøgte kvalitetskriterier.

Undersøgelsen viser, at der er udfordringer i forhold til kvaliteten og ensartetheden af afgørelsesskrivelserne i socialtilsynet. Der er mellem de fem socialtilsyn også stor variation i udformning, opbygning og formulering af afgørelser om vilkår og påbud.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

I januar 2016 offentliggjorde Socialstyrelsen midtvejsevalueringen af tilsynsreformen, der havde fokus på etableringen af og tilfredsheden med de nye tilsyn. Evalueringen viste, at tilsynene er kommet godt fra start, og at centrale formål med tilsynsreformen er opfyldt. Den stikprøveundersøgelse, Socialstyrelsen nu har lavet, viser, at der er behov for at løfte kvaliteten, når socialtilsynene skriver afgørelser om godkendelser og påbud til landets sociale tilbud. Vores plejefamilier og bosteder skal let kunne forstå, hvad socialtilsynene skriver til dem. Der er noget at arbejde med for tilsynene, og jeg ved, at netop kvaliteten og ensartetheden af afgørelsesskrivelserne er noget, socialtilsynene har stort fokus på at forbedre. Det er vigtigt for mig at slå fast, at det ikke er kvaliteten af selve tilsynet med tilbuddet eller plejefamilien, undersøgelsen omhandler, for vi har netop set i midtvejsevalueringen, at hovedparten af tilbuddene og plejefamilierne er tilfredse med tilsynet.

- Karen Ellemann

Socialstyrelsen vil nu igangsætte en række initiativer. Socialstyrelsen vil blandt andet understøtte en ledelsesdialog med de fem socialtilsyn om udvikling af en fælles systematik og ensartethed i afgørelserne. Socialstyrelsen vil også sætte fokus på udvikling af fælles værktøjer, der kan medvirke til, at de fem socialtilsyn opnår en større fælles systematik og ensartethed, og højner kvaliteten af afgørelserne. Herudover vil Socialstyrelsen udarbejde endnu en stikprøveundersøgelse i 2017 for at følge op på, om kvaliteten er blevet bedre. Endelig vil Ankestyrelsen udbyde kurser målrettet det enkelte socialtilsyns behov.


Faktaboks

Lov om socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Loven etablerer fem socialtilsyn; ét socialtilsyn i hver geografisk region. Socialtilsynene varetages af fem kommuner (Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring), som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de generelt godkendte plejefamilier, ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud, alkoholbehandlingstilbud efter sundhedsloven samt alle servicelovens døgntilbud (undtagen plejehjem), der er beliggende i regionen. Socialtilsynene fører dog ikke tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune eller med egne tilbud beliggende i andre kommuner. Tilsyn med disse tilbud føres af et af de øvrige tilsyn.

Læs stikprøveundersøgelsen


Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Chefkonsulent Lone Larsen, lla@sim.dk