Regeringen sender redegørelser for dansk økonomi til EU

28-04-2017

En gang om året sender regeringen sine forventninger til økonomien til EU-Kommissionen i det såkaldte konvergensprogram og følger op på EU-kommissionens anbefalinger i det nationale reformprogram. Programmerne viser, at dansk økonomi er blevet styrket af de reformer, der er gennemført, og at Danmark overholder de fælles budgetregler i EU. Der er udsigt til en længere årrække med fremgang i beskæftigelsen, men også risici, fx for at der opstår mangel på arbejdskraft i de kommende år.

Redegørelserne viser, at dansk økonomi er inde i et opsving, og beskæftigelsen er steget. De reformer, der er gennemført, vil øge arbejdsstyrken de kommende år. Men beskæftigelsen er steget endnu hurtigere. Yderligere reformer kan derfor være med til at forebygge udbredt mangel på arbejdskraft, der ellers kan blive en realitet inden for få år.

Konvergensprogrammet redegør for udviklingen i de offentlige finanser, regeringsgrundlagets målsætninger for den økonomiske politik og den samfundsøkonomiske udvikling de kommende år. Det nationale reformprogram følger blandt andet op på Danmarks landespecifikke anbefalinger fra EU-Kommissionen samt redegør for den nationale udmøntning af EU’s vækststrategi.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Danmark har et godt udgangspunkt, men regeringen har ambitioner om mere, og ambitioner kalder på, at vi gør en yderligere indsats for at få flere i arbejde og øge produktiviteten. Hvis vi omvendt lader stå til, er der risiko for, at opsvinget bliver bremset alt for tidligt. Som ansvarlig regering kan vi ikke stå og lade det ske.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Dansk økonomi er inde i ottende år med positiv vækst og nærmer sig en situation med normal kapacitetsudnyttelse. Flere end 134.000 personer fået et job siden starten af 2013. Alene sidste år steg beskæftigelsen med næsten 50.000 personer. Ledigheden er faldet og var i 2016 på det laveste niveau i 40 år, når der ses bort fra årene 2007 og 2008, hvor de forudgående års overophedning af dansk økonomi havde bragt ledigheden ned på et meget lavt niveau.

Finansminister Kristian Jensen siger:

”På mange punkter går det fremad med dansk økonomi, men der er også udfordringer og ting, vi skal gøre bedre. Regeringen vil senere på foråret fremlægge en 2025-plan med regeringens ambitioner og mål for dansk økonomi frem mod 2025. Vi skal sikre gode muligheder for fremtidige generationer, og det kræver ambitiøse mål for udviklingen af vores samfund.”

- Kristian Jensen

Konvergensprogrammet indeholder opdaterede skøn for de offentlige finanser i de nærmest kommende år. Gennemførte reformer har gjort de offentlige finanser mere robuste på langt sigt, men der vil med uændret politik fortsat være en længere periode frem mod midten af århundredet, hvor underskuddene på den offentlige saldo bliver for store.

Programmerne er oversendt til EU-Kommissionen, som led i det såkaldte europæiske semester, der danner rammen om det økonomisk-politiske samarbejde i EU.

 

Læs Danmarks Konvergensprogram 2017 her.

Læs Danmarks Nationale Reformprogram 2017 her

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Lone Ank, lonak@oim.dk, tlf. 25 43 98 61

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, sno@oim.dk, tlf. 22 26 95 07