Politisk aftale om velfærdsaftale på ældreområdet

17-12-2020

Regeringen har nu indgået den tredje politiske aftale, der skal være grundlag for de såkaldte velfærdsaftaler. Velfærdsaftalen skal skabe mere nærhed i velfærden i tre kommuners ældrepleje.

Aftalen på ældreområdet betyder, at medarbejdere og ledere i tre kommuner fritages fra hovedparten af den statslige regulering på ældreområdet i de kommende tre år. Det er regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet blevet enige om.

Frisættelsen skal komme den enkelte ældre med behov for hjælp og dennes pårørende til gode. Udgangspunktet er, at ledere og medarbejdere i ældreplejen med velfærdsaftalerne får betydelig frihed fra statslige og kommunale regler til at skabe en bedre kvalitet i plejen og omsorgen af den enkelte ældre.

Der vil stadig være enkelte krav. De såkaldte hegnspæle dækker for eksempel over, at borgerne skal have den hjælp og pleje, som de har behov for, at borgerne skal have en skriftlig afgørelse om hjælp, som der skal være klageadgang over, samt at Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat skal kunne føre et risikobaseret tilsyn med kvaliteten af både plejen og den nødvendige sundhedsfaglige behandling i kommunerne.

De deltagende kommuner har forpligtet sig til at sætte ældreplejen fri fra kommunal regulering og dokumentationskrav. På ældreområdet er det Langeland Kommune, Middelfart Kommune og Viborg Kommune.

Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, siger:

Jeg er glad for, at vi kan samles om denne aftale, der handler om at skabe tid til nærvær og kvalitet i omsorgen og plejen af ældre borgere. Når vi politikere tør lempe styringen, giver det friere rammer lokalt, så medarbejdere og ledere ude i de tre kommuner kan bringe deres faglighed i spil til gavn for de ældre borgere og pårørende.”

- Astrid Krag

Ældreordfører for Socialdemokratiet, Birgitte Vind, siger:

Det er en god dag i dag. For nu får tre kommuner mulighed for at sætte sig fri af de regler, der stjæler tid fra omsorg og nærvær i plejen af de ældre. Med denne aftale gives der mulighed for at sætte personalets faglighed meget mere i spil, at tage udgangspunkt i den enkelte borgers konkrete behov og ikke mindst at sætte nye standarder for samarbejde med pårørende. Aftalen betyder, at politikere både på Christiansborg og i kommunerne tør overlade mere ansvar og flere beslutninger til ledere og medarbejdere. Det kræver mod – men er nødvendigt, hvis vi skal udvikle fremtidens ældrepleje.”

- Birgitte Vind

Ældreordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgreen, siger:

I Radikale Venstre ser vi frem til de gode ideer og erfaringer, der helt sikkert kommer ud af forsøget med at sætte kommunerne fri. Det er først og sidst en tillidsøvelse. Vi skal vise tillid til, at vores ansatte, kommunalpolitikere og forvaltninger ikke bare vil men kan skabe de bedste rammer for deres borgere, uden at vi skal diktere hvordan. Derfor har det været vigtigt for os, at der er mest mulig frihed til at løse opgaverne, så man kan give borgerne den bedste service. Det er naturligvis hegnet ind af, at den enkelte borger skal have den nødvendige hjælp, at der skal være klageadgang, og der stadig skal være mulighed for at vælge noget andet, hvis tilbuddet ikke er godt nok. Målet er bedre tilbud, og det har vi tillid til, at de kan løse lokalt.”

- Stinus Lindgreen

Ældreordfører fra Socialistisk Folkeparti, Kirsten Normann Andersen, siger:

Igennem et par årtier er spørgsmål om kvalitet i ældreplejen besvaret med mere standardisering og omfattende forsøg med privatisering. Men begge dele levner mindre plads til, at ældre kan modtage netop den hjælp, som de selv mener, at de har behov for. Kvalitet forudsætter veluddannede medarbejdere nok. Men det forudsætter også, at veluddannede medarbejdere levnes plads til at bruge deres faglighed til at imødekomme den enkelte ældres individuelle behov. SF håber, at vi med dette forsøg kan få eksempler på, hvordan vi både kan give den ældre mere indflydelse på den hjælp, som den enkelte selv mener at have behov for, og også give den lokale leder og medarbejder frihed til at løse opgaverne på den mest hensigtsmæssige og kvalificerede måde.”

- Kirsten Normann Andersen

Ældreordfører for Enhedslisten, Peder Hvelplund, siger:

I Enhedslisten glæder vi os over, at vores ældre medborgere, deres pårørende og personalet iældreplejen med denne forsøgsordning får mere frihed til lokalt at bestemme, hvordan hjælpen og omsorgen bedst udføres i stedet for at slås med lange bureaukratiske skemaer. Samtidig har det været vigtigt for os, at vi fortsat sikrer borgernes retssikkerhed med klageadgang og med at understrege, at dette ikke skal gå hen og blive en spareøvelse.”

- Peder Hvelplund

Susanne Zimmer fra Frie Grønne siger:

Frie Grønne ønsker decentralisering. De lokale institutioner kan i samarbejde med borgerne lave de løsninger, som tilgodeser borgernes behov bedst på baggrund af resurser og lokaliteter. Derfor er vi glade for dette forsøg og ønsker, at erfaringerne spredes ud til alle kommuner og plejecentre.”

- Susanne Zimmer

Ældreordfører for Alternativet Torsten Gejl siger:

Vi viser gode takter fra politisk side i de her tider, når det kommer til at slippe kommunerne fri. Jeg er glad for, at vi giver magten tilbage til fagligheden, til nøglemedarbejderne der ved, hvad der er behov for ude hos vores ældste borgere. Jeg er ikke i tvivl om, at såvel ældre og ansatte som pårørende vil opleve et markant løft i deres dagligdag med den nye frihed, der snart bliver hverdag i kommunerne.”

- Torsten Gejl

Ambitionen med aftalen er, at erfaringerne med velfærdsaftalerne kan anvendes som inspiration i arbejdet med at tegne stregerne for fremtidens ældrepleje i hele landet.

Det oplyses, at social- og indenrigsminister Astrid Krag har varetaget forhandlingerne på ældreområdet på vegne af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)