Opdatering af bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet

03-01-2022

Bekendtgørelsen, der samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social- og Ældreministeriet, er netop blevet opdateret med ændringer, som træder i kraft pr. 1. juli 2022.

Ændringerne består først og fremmest i, at kommunerne som noget nyt kan indberette oplysninger for herberger og forsorgshjem m.v. om borgere, der har henvendt sig til herberger og forsorgshjem m.v. efter § 110 i lov om social service med ønske om at tage ophold, men som afvises.

Derudover skal kommunerne ikke længere indberette oplysninger om borgere, der tager ophold på en natcafé, til statistikken for herberger og forsorgshjem m.v. efter § 110 i lov om social service.

Opbygningen af databekendtgørelsen er desuden blevet revideret. Ændringerne indebærer, at databekendtgørelsens form er forenklet, idet lovbestemmelserne og listerne med de oplysninger, der skal indberettes, er adskilt. Oplysningerne, der skal indberettes, fremgår nu af bilag 1-9.

Dertil er kravspecifikationerne (de tekniske specifikationer) til kommunernes indberetning af data, herunder krav til dataleveranceform og -format, udskilt fra databekendtgørelsen. Fremover skal kommuner og systemleverandører således orientere sig på de enkelte statistikkers oplysningssider på Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor specifikationerne vil fremgå.

Oplysningssiderne vil fremover indeholde både de gældende og kommende kravspecifikationer, så det er muligt at tilgå den samme information via Danmarks Statistiks hjemmeside, som tidligere har kunnet tilgås via Retsinformation.

Revisionen af databekendtgørelsen vedrører udelukkende formidlingen af kravene til kommunernes indberetning af oplysninger på socialområdet, og det har således ikke implikationer for kravene til kommunernes indberetning og formen herfor.

Endelig er der foretaget en række mindre rettelser samt øvrige mindre tekniske og redaktionelle ændringer. Eksempelvis er det i statistikken om afholdte udgifter og modtagne egenbetalinger blevet præciseret, hvilke indsatser efter lov om social service der skal indberettes oplysninger om egenbetaling i forbindelse med. Derudover er der bl.a. foretaget en række præciseringer i anbringelsesstatistikken.

Om databekendtgørelsen

Databekendtgørelsen opdateres hvert halve år, hhv. pr. 1. januar og pr. 1. juli, således at kravene til kommunernes indberetning af data på socialområdet er angivet korrekt og opdateret med nyeste lovgivning.

Den netop offentliggjorte ændring træder i kraft pr. 1. juli 2022. Bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato angiver den dato, hvorfra alle bekendtgørelsens regler og krav til kommunernes indberetning af oplysninger er gældende.

I bekendtgørelsen har Social- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer mindst seks måneder, før de træder i kraft, således at kommuner og systemleverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale systemleverandører, samt via dette nyhedsbrev og på sm.dk.

Det er muligt at tilgå bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via nedenstående link:

Læs bekendtgørelsen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)