Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet er opdateret

01-07-2024

Bekendtgørelsen, der samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, er netop blevet opdateret med ændringer, som træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Identifikation af leverandør af ydelser og tilbud samt afdeling for indsats

Der skal fremover tilknyttes p-nummer og afdelings-UUID til alle aktive indsatser, der gives i tilbud, der jf. bekendtgørelse om Tilbudsportalen skal fremgå af Tilbudsportalen.

Eftersom kommunerne siden 1. januar 2023 har skullet indberette p-nummer og afdelings-UUID for alle nyiværksatte indsatser, vedrører ændringen alene indsatser, der er iværksat før 1. januar 2023, og som endnu ikke er afsluttede.

Der skal ligeledes fremover tilknyttes et nyt afdelings-UUID til en indsats i forbindelse med, at en borger flytter til et nyt tilbud eller flytter fra én afdeling til en anden afdeling på det hidtidige tilbud. Dette gælder – ligesom for ovenstående – for indsatser, der gives i tilbud, der jf. bekendtgørelse om Tilbudsportalen skal fremgå af Tilbudsportalen.

Afdelings-UUID’et bruges til at identificere den afdeling i et givent tilbud, som borgeren modtager indsatsen fra. For hver afdeling er der i Tilbudsportalen blandt andet tilknyttet oplysninger om afdelingens metoder, faglige tilgang, personalesammensætning og normering.

Opholdsstatistikkerne for krisecentre og herberger og forsorgshjem indskrives i bekendtgørelsen

Opholdsstatistikkerne for krisecentre og herberger og forsorgshjem indsamles fremadrettet via Social-, Bolig- og Ældreministeriets egen hjemmel og er derfor tilføjet i bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.

Oplysningerne, der skal indberettes, er de samme som tidligere. Der er foretaget enkelte sproglige justeringer på baggrund af lovændring LOV nr. 329 af 09/04/2024 Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v. Tilføjelsen har således ikke betydning for hidtidige praksis for indberetning for krisecentre og herberger.

Henvendelsesstatikkerne for krisecentre og herberger og forsorgshjem indskrives i databekendtgørelsen og bliver obligatoriske

Henvendelsesstatistikkerne for krisecentre og herberg og forsorgshjem indsamles fremadrettet via Social-, Bolig- og Ældreministeriets egen hjemmel, og er derfor tilføjet i bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.

Fra 1. januar 2025 bliver det desuden obligatorisk for private og offentlige leverandører af ydelser og tilbud at indberette oplysninger om henvendelser til krisecentre efter § 109 i lov om social service samt om henvendelser til herberger m.v. med ønske om plads til statistikken for herberger og forsorgshjem efter § 110 i lov om social service. Det har tidligere været frivilligt at indberette oplysninger om henvendelser, men med ændringen bliver det obligatorisk at indberette oplysningerne.

Indberetningskrav til statistikken for individhenførbare udgifter

Der indføres fra 1. januar 2025 et obligatorisk indberetningskrav for statistikken for individhenførbare udgifter, der gælder for afholdte udgifter i budgetåret 2025 med første indberetning til statistikken i 2026. Kravet omfatter indsatser i botilbud og botilbudslignende tilbud samt herberger m.v. og krisecentre.

Med individhenførbare udgifter er det muligt mere dybdegående at undersøge udgiftsniveauer og udgiftsudviklingen. Fx om udgiftsstigninger særligt gælder specifikke målgrupper eller specifikke typer borgerforløb. Mere og bedre data om udgifter på socialområdet kan udvide vores vidensgrundlag, så vi på sigt kan identificere virksomme og omkostningseffektive sociale indsatser.

Indberetningskrav og sanering i statistikken for støtte til handicapbil m.v.

Der foretages en ændring i statistikken om støtte til køb af bil m.v., således at kommunerne pr. 1. januar 2025 skal indberette to nye variable om hhv. kommunens endelige afgørelsesdato, og hvorvidt der er sket en væsentlig ændring i afgørelsen, hvis afgørelsen er blevet klagebehandlet. Herudover sammenlægges tre af de eksisterende variable i statistikken til én variabel om indhold af den endelige afgørelse.

Med ændringerne sikres viden om den samlede sagsbehandlingstid, når en borger ansøger om støtte til køb af handicapbil. Denne viden er vigtig for at kunne følge borgerens vej gennem systemet. Derudover bidrager ændringerne til en generel forbedring af datakvaliteten i statistikken.

Indberetningskrav om Fælles Faglige Begreber til statistikken for voksne med handicap og udsatte voksne

Som varslet med databekendtgørelsen med ikrafttrædelse 1. juli 2024 ændres indberetning af oplysninger om Fælles Faglige Begreber fra frivillig indberetning til obligatorisk indberetning pr. 1. januar 2025. Det er præciseret, at alle ydelser med en startdato den 1. januar 2025 eller senere skal indeholde oplysninger efter Fælles Faglige Begreber, mens aktive ydelser med startdato før 1. januar 2025 løbende skal overgå til Fælles Faglige Begreber i takt med, at ydelserne bliver revisiteret.

Desuden er der foretaget sproglige justeringer for at sikre overensstemmelse med de nyeste FFB begrebsklassifikationer samt VUM 2.0.

Reduktion af indberetningsperioden for statistikken for voksne med handicap og udsatte voksne

Der er foretaget en ændring i den obligatoriske indberetningsperiode for kommunerne. Fremover skal kommunerne indberette oplysninger om borgere med aktive ydelser fra 1. januar 2022 og frem. Det betyder, at ydelser der er afsluttet før 1. januar 2022, ikke skal indberettes til Danmarks Statistik.

Øvrige redaktionelle og tekniske ændringer

Der er foretaget ændringer i strukturen i bekendtgørelsen. Det betyder blandt andet, at statistikken for handicapkompenserende indsatser givet til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er flyttet til kapitel 4 og nu er i forlængelse af de andre børnestatistikker.

Foruden ovenstående ændringer er der foretaget en række mindre rettelser samt øvrige tekniske og redaktionelle ændringer i hele bekendtgørelsen.

Vejledning om dataindberetninger på socialområdet

Ændringerne i vejledning om dataindberetninger på socialområdet afspejler alene de ændringer, der er foretaget i bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet.


Om databekendtgørelsen

Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet samler alle regler og krav til kommunernes indberetning af data på det sociale område.

I bekendtgørelsen har Social-, Bolig- og Ældreministeriet forpligtet sig til at varsle kommende ændringer, mindst seks måneder før de træder i kraft, således at kommuner og systemleverandører har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger.

Varslingen foretages via et varslingsbrev til kommuner og alle kendte kommunale systemleverandører samt via nyhedsbrev på sm.dk.

Det er muligt at tilgå databekendtgørelsen og vejledningen med ændringsmarkeringer i forhold til den forrige version og derved danne sig et overblik over alle ændringerne via links i boksen her på siden.


Yderligere oplysninger

Social-, Bolig- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms).