Ændring af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

28-06-2024

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge ændres som følge af lovforslag vedtaget 4. juni 2024. Lovændringen træder i kraft 1. juli 2024.

Revideret 2. juli 2024

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge ændres som følge af lovforslag L188 om lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om opkrævning af underholdsbidrag (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, om forældelse af underholdsbidrag m.v.).

Ændringsloven indeholder en række ændringer, som skal sikre, at personalet på børne- og ungehjem har de rette redskaber til at varetage den daglige omsorg for de anbragte børn og unge, herunder at kunne anvende magt, når det er nødvendigt.

De enkelte indholdsmæssige ændringer til loven samt væsentlige opmærksomhedspunkter gennemgås nedenfor.

Ændringsloven i sin helhed kan tilgås via link i boksen her på siden.

Nye indberetningsskemaer til brug for registrering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten vil være tilgængelige på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside 1. juli 2024. Skemaerne kan også tilgås via link i boksen her på siden.

Ændringer af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Folketinget har den 4. juni 2024 vedtaget et lovforslag om ændring af lov om voksenansvar. Ændringsloven indeholder en række elementer, som skal sikre, at personalet har de rette redskaber til at varetage den daglige omsorg, herunder at kunne anvende magt, når det er nødvendigt.

Herudover er formålet at skabe klar lovhjemmel til, at sikrede døgninstitutioner kan undersøge besøgende og deres effekter og anvende scanner for at forhindre, at besøgende medbringer effekter, der kan kompromittere ordenen eller sikkerheden på institutionerne.

Baggrunden for ændringerne er, foruden et politisk ønske, at der de seneste år er lavet undersøgelser og evalueringer af rammerne for magtanvendelse over for anbragte børn og unge samt forholdene på de forskellige anbringelsessteder, herunder sikrede døgninstitutioner. Herudover har interessenter og Folketingets Ombudsmand påpeget problemstillinger på området.

Ændringerne træder i kraft 1. juli 2024.

Det understreges, at de nye regler ikke ændrer på de grundlæggende principper for magtanvendelse i lov om voksenansvar § 7, som fastlægger, at:

  • magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kun må ske undtagelsesvist og aldrig må erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats
  • personalet forud for enhver magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning
  • magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.
  • magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnets eller den unges personlige integritet. Der skal tages hensyn til andre tilstedeværende, så der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Fiksering og ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.

Hvad indebærer ændringerne?

Der er indsat en ny § 15 b, hvorefter lederen af et anbringelsessted eller dennes stedfortræder kan beslutte at inddrage et barns eller en ungs mobiltelefon og andet elektronisk kommunikations- og spilleudstyr, i en midlertidig og nærmere afgrænset periode, hvis dette er nødvendigt for at sikre barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling.

Derudover er der i § 9 indsat et nyt stk. 4, hvorefter personalet kan anvende fysisk magt, når det er nødvendigt for midlertidigt at kunne inddrage en mobiltelefon og andet elektronisk kommunikations- og spilleudstyr efter § 15 b.

Fysisk magtanvendelse efter voksenansvarslovens § 9, stk. 1, dækker over to fysiske indgrebsmuligheder, dette værende fastholdelse af barnet eller den unge, og at barnet eller den unge føres til et andet opholdsrum. Såfremt barnet eller den unge modsætter sig at udlevere mobiltelefonen og andet elektronisk kommunikations- og spilleudstyr, men det ville kunne fratages f.eks. barnets eller den unges hånd, uden at barnet eller den unge bliver fastholdt, vil der ikke være tale om magtanvendelse. Såfremt der vil være brug for at fastholde et barns eller en ungs hånd eller krop kortvarigt, vil der være tale om en magtanvendelse. Anvendelse af fysisk magt efter § 9, stk. 4, vil skulle registreres og indberettes efter § 21 i voksenansvarsloven.

Endvidere er der i § 16 indsat et nyt stk. 2, hvorefter lederen af anbringelsesstedet eller dennes stedfortræder uden en retskendelse kan beslutte, at der skal foretages en undersøgelse af et anbragt barns eller en anbragt ungs person eller opholdsrum, når det er nødvendigt for midlertidigt at kunne inddrage en mobiltelefon og andet elektronisk kommunikations- og spilleudstyr efter § 15 b.

Endelig er det med en ændring til §16, stk. 6, blevet muligt, at lederen eller dennes stedfortræder kan tage mobiltelefonen og andet elektronisk kommunikations- og spilleudstyr i bevaring, som er blevet frataget barnet eller den unge.

Det er i § 4 tydeliggjort, at regler og retningslinjer om og forbud mod indtagelse og besiddelse af alkohol kan fastsættes i husordenen, som kan fastsættes for opholdssteder og døgninstitutioner efter § 43, stk. 1, nr. 6, i barnets lov.

Der er i § 9 indsat et nyt stk. 3, hvorefter personalet på et opholdssted eller en døgninstitution kan fratage et barn eller en ung euforiserende stoffer eller alkohol. Alkohol kan alene fratages, hvis barnet eller den unge ved besiddelsen overtræder regler i husordenen, eller hvis opholdsstedet eller døgninstitutionen vurderer, at det er nødvendigt for at sikre barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling.

Fysisk magtanvendelse efter voksenansvarslovens § 9, stk. 1, dækker over to fysiske indgrebsmuligheder, dette værende fastholdelse af barnet eller den unge, og at barnet eller den unge føres til et andet opholdsrum. Såfremt barnet eller den unge modsætter sig at udlevere euforiserende stoffer eller alkohol, men det ville kunne fratages f.eks. barnet eller den unges hånd, uden at barnet eller den unge bliver fastholdt, er der ikke tale om magtanvendelse. Såfremt der vil være brug for at fastholde et barn eller en ungs hånd eller krop kortvarigt, vil der være tale om en magtanvendelse. Anvendelse af fysisk magt efter § 9, stk. 3, vil skulle registreres og indberettes efter § 21 i voksenansvarsloven.

Herudover er der i § 16 indsat et nyt stk. 2, hvorefter lederen af et anbringelsessted eller dennes stedfortræder uden en retskendelse kan beslutte, at der skal foretages en undersøgelse af et anbragt barns eller en ungs person eller opholdsrum, hvis barnet eller den unge overtræder regler om alkohol i en husorden fastsat efter § 4 eller når anbringelsesstedet vurderer, at det er nødvendigt for at sikre barnets eller den unges trivsel, sundhed eller udvikling.

Endelig er det med en ændring til §16, stk. 6, blevet muligt, at lederen eller dennes stedfortræder kan tage alkohol i bevaring, som er blevet frataget barnet eller den unge.

Der er indsat en ny § 16 c, hvorefter personalet på sikrede døgninstitutioner kan anmode besøgende til de anbragte om at tømme deres lommer og tasker og lade sig scanne for at forhindre, at besøgende besidder effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden på institutionen. Derudover vil det være muligt for de sikrede døgninstitutioner at opbevare effekter fra de besøgende under besøget og udlevere dem igen, når den besøgende forlader institutionen. Endelig vil det være muligt for lederen af en sikret døgninstitution eller dennes stedfortræder at afvise en besøgende, hvis den pågældende afviser at tømme sine lommer og tasker, ikke vil lade sig scanne eller lade sine effekter opbevare under besøget.