Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021

23-06-2022

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Se eksempel i læsevejledningen her på siden.

På særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet (§§ 95-96, 97 og § 100) fordelte sagerne på landsplan sig ved at 4,9 pct. af sagerne er ændret eller ophævet, 29,4 pct. er hjemvist og 65,7 pct. er stadfæstet. Det giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 34,3 pct. I 2020 var omgørelsesprocenten på 42,5 pct., og sagerne fordelte sig ved at 7,3 pct. blev ændret eller ophævet, 35,2 pct. blev hjemvist og 57,5 pct. blev stadfæstet. Kortet viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner. For de kommuner, der har indsendt kommentarer til omgørelsesprocenten, vil dette fremgå af et kommentarfelt under omgørelsesprocenten i kortets infobokse. Derudover viser kortet tal fra Danmarks Statistik over antal borgere i kommunen, der i 2020 har modtaget en eller flere ydelser, som indgår i danmarkskortene.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

ANMÆRKNING TIL KORTET: Estimeret antal ydelser opgjort på paragraffer. Opgørelsen er baseret på personer, der indgik i befolkningsregistret ultimo 2020 og var registreret som modtagere af en indsats (ydelse) efter §§ 95, 96, 97 og 100 i serviceloven i året. Den samme person tælles med flere gange, hvis personen har modtaget indsatser efter flere paragraffer i året. Personer, der har modtaget flere indsatser under samme paragraf i 2020, indgår kun én gang for hver paragraf. Det betyder, at antal ydelser kan være underestimeret. Der er foretaget diskretionering, hvis antallet af personer for en paragraf er 5 eller derunder.