Politisk aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

09-11-2012

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er i dag blevet enige om en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningernes fremtidige struktur, der skal sikre borgerne hurtigere afgørelser og ensartet sagsbehandling overalt i landet.

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har i dag indgået aftale om en ny struktur for statsforvaltningerne.

Formålet er at sikre en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne, hvor borgerne hurtigere får afgjort sager, og hvor kvaliteten i sagsbehandlingen øges. Samtidig løser den nye struktur statsforvaltningernes økonomiske udfordring, som vokser til godt 93 mio. kr. i 2016.

Statsforvaltningernes nye struktur vil kort fortalt betyde, at: 

 • Borgerne kan fortsat møde op ved statsforvaltningen regionalt, når de skal have truffet en afgørelse, f.eks. i forbindelse med skilsmissesager og afgørelser om samvær og bopæl. Borgerne kan fremover frit vælge mellem statsforvaltningens ni centre, som dermed bliver mere tilgængelige end i dag.
 • Sager, som ikke forudsætter, at borgeren møder op hos statsforvaltningen, bliver samlet ét sted. Det vil styrke den faglige kvalitet og samtidig give mulighed for mere effektive arbejdsgange.
 • Klagestrukturen forenkles, så borgere, der klager over en kommunal afgørelse på beskæftigelsesområdet eller det sociale område, klager direkte til et nyt samlet Ankecenter under Ankestyrelsen. Det er således hensigten, at borgerne får den samme klagebehandling, uanset hvor de bor i landet. Samtidig bliver sagsbehandlingstiderne kortere på sigt.
 • I den nye klagestruktur sikres det også, at de klagesager, der har et stort element af skøn, behandles med inddragelse af lægmænd.
 • Med den nye klagestruktur oprettes et nyt Rådgivende Praksisudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter (LO, DA, FTF), Danske Handicaporganisationer og KL. Praksisudvalget skal rådgive Ankestyrelsen om fastlæggelsen af sagsbehandlingen og praksis i det nye forenklede ankesystem, og Praksisudvalget får dermed mulighed for rådgive om klagesystemet og kommunernes sagsbehandling i sammenhæng.
 • Der indføres en række regelforenklinger, bl.a. så det bliver muligt at blive skilt uden først at blive separeret, hvis der er enighed om det.
 • Statsforvaltningen får én samlet ledelse og én samlet administration, der placeres i Aabenraa. Statsforvaltningen skal dermed bruge færre ressourcer på administration og flere ressourcer på at afgøre sager. Der oprettes et fælles call center på Bornholm, en fælles journal-enhed samles i Ringkøbing, sager vedrørende børneloven, forældremyndighed og navnesager samles i Ringkøbing, mens byggesager placeres i Nykøbing Falster og det kommunale tilsyn i Ringsted.
 • Den nye klagestruktur samles under Ankestyrelsen. Der oprettes et nyt ankecenter i Aalborg.
 • Afdelingskontoret i Ribe bliver nedlagt.
 • Når den nye struktur er fuldt implementeret i 2016, vil den nye landsdækkende statsforvaltning beskæftige ca. 480 årsværk, mens det nye ankecenter under Ankestyrelsen vil beskæftige ca. 120 årsværk. Til sammenligning udføres opgaverne af ca. 700 årsværk i dag.
 • Der indføres gebyrer på nogle ydelser i forbindelse med skilsmisseprocessen mv., så gebyret svarer til de administrative omkostninger forbundet med opgaven. Gebyret for at blive skilt bliver hævet til 900 kr. fra 500 kr. Gebyret har været uændret siden 1989.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger: 

Jeg er glad for, at vi har fundet en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne. Vi sikrer bedre retssikkerhed for borgerne, fordi der nu bliver en mere ensartet sagsbehandling overalt i landet, samtidigt med at reglerne bliver nemmere for borgerne at gennemskue. På samme tid løser vi den økonomisk uholdbare situation for statsforvaltningerne, som de har måttet leve med, siden de blev dannet i forbindelse med kommunalreformen under den tidligere regering i 2007. 

- Margrethe Vestager

De nødvendige lovændringer forventes at blive fremsat, så de kan træde i kraft 1. juli 2013. Den samlede løsning for statsforvaltningerne forventes at være fuldt implementeret i 2016.