Regeringen vil skabe en samlet og holdbar løsning for statsforvaltningerne

25-10-2012

Regeringen fremlægger i dag sit forslag til en ny struktur for statsforvaltningerne, som for borgerne vil betyde kortere sagsbehandlingstider og mere ensartet sagsbehandling, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal den nye struktur løse statsforvaltningernes økonomiske udfordring, som vokser til godt 93 mio. kr. i 2016.

De fem statsforvaltninger har i flere år kæmpet med dårlig økonomi og har siden 2009 måttet leve med midlertidige bevillinger. Bevillingerne til statsforvaltningerne er faldende, og samtidig vokser både mængden af sager og sagernes kompleksitet.

Oven i den åbenlyse økonomiske udfordring er det dokumenteret, at de fem selvstændige regionale enheder har betydet, at borgerne har skullet finde sig i meget forskellige sagsbehandlingstider og sagsgange i hver af landets fem regioner. For eksempel tager det i dag 39 uger at få en sag behandlet ved beskæftigelsesankenævnet i én region og 10 uger i en anden region. 

Regeringens forslag til ny struktur for statsforvaltningerne vil kort fortalt betyde, at:

 • De fem statsforvaltninger får én fælles ledelse med hovedkontor i Aabenraa. Statsforvaltningerne får på den måde en enklere ledelsesstruktur og én samlet administration.
 • De sager, der forudsætter, at borgerne møder op hos statsforvaltningen, behandles fortsat i hver af landets fem regioner med i alt otte centre. Det kan eksempelvis være sager om forældremyndighed, samvær og bopæl.
 • Opgaver, der ikke kræver direkte borgerkontakt, samles og specialiseres. Ud over den fælles administration i Aabenraa er der bl.a. lagt op til et fælles call center på Bornholm, en fælles journaliseringsenhed i Ringkøbing, at byggesager fremover varetages i Nykøbing Falster, bidragssager i Ringkøbing og det kommunale tilsyn i København.
 • Behandlingen af klager, der i dag varetages af Beskæftigelsesankenævnene og De Sociale Nævn, bliver overført til Ankestyrelsen, og de to ankeinstanser, der findes i dag, slås sammen til én. Dermed kommer klagestrukturen i højere grad til at minde om klagesystemet på andre områder, hvor der også er én klageinstans. Opgaverne under den nye klagestruktur vil gradvist blive samlet i Aalborg.
 • En række regler bliver forenklet, for eksempel så ægtepar fremover kan blive skilt uden først at blive separeret. Samtidig indføres og forhøjes visse gebyrer, så borgerne fremover selv skal betale en del af den administrative udgift, hvis de for eksempel vælger at få genbehandlet en sag om børnebidrag. Gebyret for skilsmisse reguleres fra 500 kr. til 900 kr. Det har ikke været reguleret siden 1992.
 • Afdelingskontorerne i Ribe og Ringsted nedlægges. Til gengæld får borgerne mulighed for selv at vælge, hvilket center de vil anvende. I dag skal borgerne henvende sig inden for den region, de tilhører.
 • Statsforvaltningerne beskæftiger i dag knap 700 årsværk samlet. Når løsningen er indfaset, vil det være cirka 600 årsværk. Indfasningen løber frem til 2016.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Statsforvaltningernes udfordringer har været kendt helt fra VKO’s tid. Situationen har været åbenlyst uholdbar, både for borgerne,som måtte finde sig i lange og vidt forskellige sagsbehandlingstider og for de ansatte i statsforvaltningerne, som år for år har måttet krydse fingre for, at de endnu en gang kunne få en midlertidig bevilling. Vi har fundet en samlet holdbar løsning for statsforvaltningerne, hvor vi har lagt vægt på større retssikkerhed for borgerne og større faglighed i de nye specialiserede enheder. Der er en retssikkerhed for borgerne i, at de får den samme sagsbehandling, uanset hvor i landet de bor, og at reglerne bliver mere enkle, så systemet bliver mere gennemskueligt for borgerne.

- Margrethe Vestager

Forslaget til en ny struktur for statsforvaltningerne vil indgå i forhandlingerne om finansloven.


Fakta om statsforvaltningerne

 • De fem statsforvaltninger blev dannet som afløser for statsamterne i forbindelse med kommunalreformen i 2007.
 • Statsforvaltningerne varetager opgaver for i alt 13 ministerier, bl.a. sager om separation og skilsmisse, forældremyndighed, samvær og bopæl, børnebidrag, navneændringer, registreringsbeviser til EU-borgere og tilsyn med kommunerne.
 • De familieretlige opgaver er sammen med klagesager ved beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn statsforvaltningernes største fagområder.
 • Statsforvaltningerne beskæftiger knap 700 årsværk og har i dag hovedkontorer i København, Nykøbing Falster, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg og mindre afdelingskontorer i Rønne, Ringsted, Odense, Ribe og Aarhus.