Bedre inddragelse i det lokale demokrati

12-03-2015

Regeringen vil arbejde for at styrke lokaldemokratiet yderligere. Regeringen følger dermed op på afrapporteringen fra et tværministerielt udvalg om lokale høringer med deltagelse af KL og Danske Regioner.

Regeringen lægger vægt på, at Danmark har et stærkt lokalt demokrati. En væsentlig forudsætning for et velfungerende lokaldemokrati er, at offentligheden høres og inddrages i de lokale beslutningsprocesser.

Udvalget for lokale høringer har afsluttet sit arbejde, der demonstrerer et tydeligt behov for en større opmærksomhed på lokal inddragelse af borgere, organisationer og erhverv. Rapporten konkluderer, at de lovfastsatte høringsregler ikke generelt giver et forbedret beslutningsgrundlag og kun i begrænset omfang bidrager til retssikkerhed og lokaldemokrati.

Regeringen vil tage initiativ til at aftale et forpligtende samarbejde med KL og Danske Regioner for at forbedre den lokale inddragelse. Arbejdet kan tage afsæt i de mange gode erfaringer, der allerede findes i kommunerne og regionerne, hvor der tages ansvar og udvises politisk vilje til at udfylde de lokale rammer for effektive beslutningsprocesser, lokalt demokrati og åbenhed. Som en del af aftalen vil regeringen forpligte sig til at fremsætte en samlet lovpakke om forenkling af lovgivningen på området med afsæt i udvalgets anbefalinger.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Regeringen vil styrke nærdemokratiet og sikre reel borgerinddragelse. Hvis kommunerne og regionerne vil forpligte sig på at invitere borgere og virksomheder tidligere og dybere ind i det de-mokratiske maskinrum, vil regeringen til gengæld forenkle lovgivningen om høringer, så der bliver plads til lokale løsninger.

- Morten Østergaard

Kontakt