Regeringen ønsker nye partistøtteregler

25-03-2015

Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Partistøtteudvalget har bl.a. set på, hvordan der vil kunne skabes øget gennemsigtighed om partistøtten, og på modeller for partistøtte, hvor partier i større eller mindre omfang skal vælge mellem offentlig eller privat støtte. Regeringen ønsker nye partistøtteregler og vil inden længe indlede politiske drøftelser med de øvrige partier i Folketinget.

Et ekspertudvalg, der siden sidste forår har set nærmere på partistøtteordningen, har afgivet sin betænkning. Udvalget konkluderer, at der er grundlag for at skabe mere åbenhed om partistøtte i dansk politik, og fremsætter en vifte af anbefalinger om mere åbenhed. Desuden peger udvalget på en model, der vil kunne anvendes, hvis man ønsker at indføre modregning af private bidrag i den offentlige partistøtte. 

Regeringen vil nu se nærmere på Partistøtteudvalgets betænkning og vil inden længe indlede drøftelser med partierne i Folketinget for at få så bred opbakning som muligt til at ændre reglerne. Samtidig sendes betænkningen i høring hos en bred kreds af interessenter.

Regeringen ønsker både at skabe større åbenhed om private og offentlige bidrag til politiske partier/kandidater og at sikre, at de offentlige midler, der gives til partierne, tilpasses, så de står i et rimeligt forhold til private bidrag, som partierne modtager.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard udtaler:

Reglerne for partistøtte er helt centrale spilleregler i vores demokrati. Partistøtteudvalgets arbejde viser, at vi kan og bør gøre vores regler mere tidssvarende, og jeg siger tak for indsatsen. Nu håber jeg, de andre partier i Folketinget vil være med til at ændre reglerne, så̊ vi får mere åbenhed og gennemsigtighed om partistøtten i dansk politik samtidig med en delvis modregning ved større bidrag.

- Morten Østergaard

Justitsminister Mette Frederiksen udtaler:

Jeg er glad for, at vi med Partistøtteudvalgets betænkning nu har et solidt grundlag for at indlede de politiske drøftelser om en fremtidig ordning, der sikrer en højere grad af åbenhed og gennemsigtighed, og som samtidig indebærer, at der ved fastsættelsen af den offentlige partistøtte sker delvis modregning for større private bidrag.

- Mette Frederiksen

Fakta: Partistøtteudvalget anbefaler blandt andet

  • Åbenhed om alle private bidrag over en bestemt beløbsgrænse til politiske partier og indvalgte enkeltkandidater. Både om, hvem der giver bidraget, og om bidragets størrelse. I dag skal partierne ikke oplyse beløbet, og enkeltkandidater har hverken pligt til at oplyse beløb eller giver.
  • Regnskabspligt for alle niveauer af partierne og indvalgte enkeltkandidater. I dag gælder regnskabspligten kun partiernes landsorganisationer.
  • Skærpede krav om åbenhed for de bidrag, som partierne modtager fra private foreninger mv., hvis foreningens hovedformål er at indsamle penge til politiske partier. Udvalget foreslår en ordning, hvor partierne skal oplyse det i deres regnskaber, hvis de får bidrag fra en forening, som anvender mere end 50 procent af sin årlige indtægt til støtte til politiske partier, og hvor det enkelte medlem i løbet af et år indbetaler mere end beløbsgrænsen til foreningen.
  • Evt. forhøjelse af den offentlige partistøtte som kompensation for udvalgets forslag om øget åbenhed og gennemsigtighed.

Hvis man ønsker at indføre modregning af private bidrag i den offentlige partistøtte, peger udvalget på delvis modregning ud fra en trappemodel, hvor der sker modregning for private bidrag, der overstiger en vis andel af den offentlige partistøtte, og hvor modregningen øges i takt med omfanget af de private bidrag. 

Udvalget har bestået af fhv. departementschef Bo Smith (formand), professor Jørgen Albæk Jensen, Aarhus Universitet, og lektor Karina Kosiara-Pedersen, Københavns Universitet.