Minister enig: Vi skal kende effekten af de sociale indsatser

09-08-2016

Statsrevisorerne kritiserer, at Social- og Indenrigsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet, at der kan måles og dokumenteres effekt af indsatsen over for anbragte børn i kommunerne. Social- og indenrigsminister Karen Elleman er enig i, at der ikke er nok viden om effekt af indsatserne. Derfor har regeringen blandt andet igangsat et arbejde med at indsamle og systematisere data.

Karen Ellemann

Statsrevisorerne har i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn og unge. I beretningen kritiserer Rigsrevisionen indsatsen i kommunerne siden 2006, hvor Anbringelsesreformen trådte i kraft. Kritikken går blandt andet på, at Social- og Indenrigsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet, at der kan måles og dokumenteres effekt af indsatsen over for anbragte børn i kommunerne.

Social- og indenrigsminister Karen Elleman siger:

Jeg er meget enig i Rigsrevisionens kritik af, at der før i tiden ikke har været nok fokus på effekt og virkning af indsatserne på socialområdet. Det skal der laves om på, for vi kan ikke gøre en reel forskel, hvis vi ikke kender effekterne af vores indsatser. Det er afgørende både for mig som social- og indenrigsminister og for regeringen, og derfor er det også et bærende element i regeringsgrundlaget. 

- Karen Ellemann

Blandt de tiltag, der er sat i gang, er en ny datastrategi for området, herunder oprettelsen af en analyse- og datastrategiafdeling i Social- og Indenrigsministeriet. Derudover har regeringen sat mål for social mobilitet. Målene følges op af en årlig socialpolitisk redegørelse, der kortlægger den socialpolitiske indsats i Danmark, og som viser, hvordan det går på de områder, målene omfatter. Samtidig har satspuljepartierne besluttet fremadrettet at anvende satspuljemidlerne til større og mere effektfulde initiativer.

Rigsrevisionen kritiserer også i beretningen, at Social- og Indenrigsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet kommunerne i at indfri Anbringelsesreformens formål og forbedre kommunernes sagsbehandling.

Social- og indenrigsminister Karen Elleman siger:

Vi har i Folketinget været meget ambitiøse i vores krav til kommunernes sagsbehandling, og det mener jeg også, at vi skal være, når det handler om anbringelser af børn. Men vi må konstatere, at det har været en stor udfordring for kommunerne – og nok større end vi i Folketinget havde forudset – at implementere de mange reformelementer, som vi har gennemført på kort tid. Derfor har vi igangsat en række tiltag for at understøtte kommunerne bedre – det gælder bl.a. styrket efteruddannelse og etablering af en særlig task force, der rejser rundt i kommunerne. Det er en tilgang, som jeg tror på, vil skabe de nødvendige forandringer. Samtidig vil Social- og Indenrigsministeriet fremadrettet følge kommunernes implementering af nye regler tættere, end vi har haft tradition for tidligere. Det nytter ikke noget, at vi sætter ting i værk uden at følge ordentligt op på, om det har haft den fornødne effekt. Det vil jeg sætte mig i spidsen for, at vi får ændret på fremadrettet.

- Karen Ellemann

Læs Rigsrevisionens beretning om indsatsen over for anbragte børn afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)