Karen Ellemann indleder forhandlinger om reform af serviceloven

07-09-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann er klar med et udspil til en reform af serviceloven. Den skal give enklere regler og sikre udsatte voksne og mennesker med handicap en mere skræddersyet hjælp. Forslaget er blevet til efter længere tids dialog med kommuner og brugerorganisationer.

Reglerne om hjælp til udsatte voksne og mennesker med handicap er for indviklede og svære for kommunerne at administrere. Det fører til alt for mange fejl, lange sagsbehandlingstider og uhensigtsmæssige forløb for borgerne, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Samtidig får borgerne ikke altid den hjælp, de har krav på efter loven.

Derfor er Karen Ellemann nu klar med et samlet udspil til en reform af servicelovens voksenbestemmelser – altså regler om hjælp og støtte til mennesker med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg vil luge ud i bureaukratiet. Kommunernes administration skal lettes i de enkle sager, og der skal frigives ressourcer til de mere komplicerede sager, så langt flere får korrekte og forståelige afgørelser i første omgang. Det vil styrke borgernes retssikkerhed, spare tid i kommunerne og medvirke til, at tilliden mellem borger og kommune genoprettes. Jeg vil gerne understrege, at reformen skal være udgiftsneutral – formålet er hverken at spare eller bruge mange flere penge på området.

- Karen Ellemann

Reformen har tre hovedformål:

  1. Reformen skal gøre reglerne enklere, så de bliver lettere for sagsbehandlerne at administrere, og nemmere for borgerne at gennemskue.
  2. Reformen skal sikre borgerne en indsats, der modsvarer deres behov. Der vil derfor blive stillet krav om, at kommunerne skal lave en grundig udredning af den enkelte borgers situation samt en handleplan for hjælp, mål og opfølgning.
  3. Reformen skal give kommunerne bedre muligheder for at vurdere, hvilke indsatser der skal til for at opfylde borgerens behov for hjælp ud fra et samlet katalog over muligheder for hjælp.

Regeringens forslag til reformen er blevet til efter længere tids dialog med kommuner, socialrådgiverne og brugerorganisationer, der har deltaget i et vigtigt følgegruppearbejde.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg vil gerne sige tak for den konstruktive tilgang, som kommuner, socialrådgiverne og brugerorganisationer har udvist. Der er ikke enighed om alt, men alle parter har bidraget aktivt til en åben og ærlig dialog, og vi har fået alle ønsker og bekymringer på bordet. Jeg håber meget, at følgegruppens arbejde kan danne udgangspunkt for en bred politisk aftale om en reform af serviceloven.

- Karen Ellemann

De politiske forhandlinger om reformudspillet blev indledt ved et møde i Social- og Indenrigsministeriet i dag den 7. september.

Initiativer i forslaget

  •  Krav om udredning og handleplan for borgere, før kommunen træffer afgørelse om hjælp - dog ikke i åbenlyse tilfælde. 
  • De fleste voksenydelser bliver samlet i ét indsatskatalog, som vil give sagsbehandlerne bedre overblik. 
  • En række regler bliver forenklet, blandt andre merudgiftsydelsen, forbrugsgodebestemmelsen, bilstøttereglerne og egenbetaling på forsorgshjem og kvindekrisecentre. 
  • Kommunerne får bedre mulighed for at sætte tidligt ind med gruppebaserede indsatser, inddragelse af frivillige og midlertidig tildeling af hjælpemidler. 
  • Borgere i kommunale og regionale tilbud får mulighed for at købe sig til ledsagelse, så de kan få det personale, som de kender, med på ferie.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)