Regeringen siger ja til 33 nye forsøg i frikommunerne

21-12-2017

Regeringen imødekommer denne gang helt eller delvist 33 forsøg. Det er de i forvejen udpegede frikommuner, der igen har søgt om at kunne lave nye forsøg.

Forsøg med ny teknologi inden for velfærd, mere sammenhængende forløb for psykiatriske patienter og færre krav til dokumentation og proces. Det er et udpluk af de forsøg, som frikommunerne nu får ja til af regeringen.

Frikommunerne har søgt om at lave i alt 46 nye forsøg i den tredje ansøgningsrunde. Hertil kommer fire forsøg fra de tidligere runder, som har været under afklaring.

Regeringen har nu sagt helt eller delvist ja til 33 forsøg.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi hele tiden overvejer, hvordan vi kan løse opgaverne i den offentlige sektor både bedre og billigere. Forsøgene i frikommunerne er helt centrale i arbejdet med at få afskaffet bureaukratiske måder at gøre tingene på.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Folketinget har bakket op om forsøgene i de to forudgående runder. Tredje runde forventes at blive behandlet i Folketinget i foråret.

I første og anden runde sagde regeringen helt eller delvist ja til hhv. 18 og 28 forsøg. Lovforslaget med forsøg fra anden runde er netop vedtaget i Folketinget. Forsøgene træder i kraft den 1. januar 2018.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Jeg glæder mig til at se resultaterne af alle de mange forsøg i kommunerne, som vi nu sætter i gang. Formålet med forsøgene er, at vi skal blive klogere og så beslutte, om forsøgene skal flytte fra frikommune-laboratorierne og ud i hele landet.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Under forudsætning af Folketingets opbakning kan forsøgene fra den tredje ansøgningsrunde sættes i gang fra den 1. juli 2018.

Evalueringen af alle forsøg i frikommunerne ventes at være klar ultimo år 2020. Herefter vil regeringen skulle tage stilling til, hvilke forsøg der skal udbredes til generelle ændringer for alle kommuner.

 

Oversigt over frikommunernes ansøgninger i tredje runde fordelt efter netværk

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet

Status

 • Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering

Imødekommes

 • Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned inden for 18 måneder

Imødekommes

 • Lempede mentorregler

Imødekommes

 • Forlængelse af ressourceforløbssager

Imødekommes

 • Fritagelse fra krav om opdatering af indsatsplanens tilbud hver 6. måned ifm. ressourceforløb

Imødekommes

 • Færre opfølgninger i relation til førtidspensionister i job med løntilskud

Imødekommes

 • Lempelse af forholdstalskrav ift. praktikker for ledighedsydelsesmodtagere

Imødekommes

 • Fritagelse fra at indhente LÆ265 i sager om jobafklaringsforløb

Imødekommes

 • Forenkling af sanktioneringsreglerne og mindre dokumentation

Imødekommes

 • Fleksibelt kontaktforløb for integrationsborgere

Imødekommes

 • Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation

Imødekommes

 • Rehabiliteringsteams – Teamets sammensætning og afholdelse af møder

Afvises

 • Lempede regler for IGU

Afvises

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

 

 • Forebyggelse af udsættelser

Imødekommes delvist

 • Øgede muligheder for samarbejde med private om boligsocial anvisning

Imødekommes delvist

 • Almene boligorganisationers frasalg af restarealer og samdrift af almene boligafdelinger

Imødekommes delvist

 • Mulighed for økonomisk tilskud til bolig for særlige målgrupper, der ellers ikke kan opnå bolig

Imødekommes delvist

 • Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen

Afvises

 • Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter

Afvises

 • Fastlæggelse af serviceniveau i forhold til aktivlovens bestemmelser om enkeltydelser

Afvises

 • Midlertidige lejekontrakter i forbindelse med ophold efter almenboliglovens § 105

Afvises

 • Brug af udslusningsboliger som midlertidige boliger til nyankomne flygtninge

Afvises

 • Billigt nybyggeri (Højere maksimumpriser pr. kvm)

Afvises

 • Opsigelsesadgang i almene ældreboliger

Afvises

Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

 

 • Bedre overgang fra ung til voksen

Imødekommes

 • Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Imødekommes

 • Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud

Imødekommes

 • Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 som efterværn

Imødekommes

 • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud.

Imødekommes

 • Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6.

Imødekommes

 • Fleksibel anvendelse af aflastningspladser for børn og unge

Afvises

Børn som vores vigtigste ressource

 

 • Aktivering og beskæftigelsestilbud - bedre mulighed for individuel indsats.

Imødekommes

 • Efterværn og egenbetaling

Imødekommes

 • Samvær med netværk under anbringelse

Imødekommes

 • Dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn

Imødekommes

 • Fleksibilitet i den praktisk/musiske fagblok

Imødekommes

 • Mulighed for fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate

Imødekommes

 • § 52, stk. 3 – mulighed for helhedsperspektiv på den iværksatte støtte

Imødekommes

 • Psykologers registrerings- og journaliseringspligt

Afvises

Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

 

 • Søvnforbedrende velfærdsteknologier

Imødekommes

 • Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen

Imødekommes

 • Kommunal re-visitation til vederlagsfri fysioterapi

Afvises

Èn plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

 

 • Integrering af mentoraftale i én plan

Imødekommes

 • Mulighed for tidligere optag på IGU

Afvises

 • Mulighed for at optage flygtninge over 40 år på IGU

Afvises

Øget borgerinvolvering og samskabelse

 

 • Friere rammer for uddeling af midler til frivillige initiativer

Imødekommes delvist

 • Caféer for alle

Imødekommes

 • Skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi

Afvises

 • Bedre mulighed for frivilligt arbejde for borgere, der er på dagpenge

Afvises

 • Bedre mulighed for frivilligt arbejde for borgere, der er på efterløn

Afvises

 

Yderligere oplysninger 

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Chefkonsulent Ingrid Melchiorsen, ijm@oim.dk, tlf. 50 77 56 77