Regeringen går videre med 17 frikommuneforsøg

02-02-2017

Frikommunerne har søgt om lov til at iværksætte konkrete forsøg. 17 forsøg får nu grønt lys fra regeringen.

I oktober blev otte frikommunenetværk udpeget, og 44 kommuner kunne dermed kalde sig frikommuner.  Frikommunerne har i første runde indsendt 33 ansøgninger om konkrete forsøg på bl.a. social-, sundheds-, beskæftigelses- og boligområdet.

Regeringen har nu sagt helt eller delvist ja til 17 forsøg. Desuden er regeringen positivt stemt over for yderligere 11 forsøg. Sammen med kommunerne skal de 11 forsøg beskrives lidt nærmere. Kun fem forsøg afvises.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Vi skal have en mindre bureaukratisk og mere effektiv offentlig sektor. Borgerne har krav på, at vi får mest muligt for deres hårdt tjente skattekroner, og det kræver, at kommunerne har de rette forudsætninger. Med frikommuneforsøget hjælper kommunerne med at identificere, hvor skoen trykker. Hvor reglerne er unødigt bøvlede, eller hvor der er overflødige krav til dokumentation. De 17 forsøg er et vigtigt skridt på vejen. Jeg vil derfor appellere til Folketingets partier om at vise kommunerne tillid, når de inden længe skal behandle lovforslaget.”

- Simon Emil Ammitzbøll 

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Jeg vil gerne kvittere for det store ansvar, frikommunerne tager for at finde gode løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Eksempelvis mere sammenhængende psykiatriske forløb, så borgeren ikke kan opleve at være kastebold mellem kommune og region. Her er ingen snuptagsløsninger. Derfor er der også 11 ansøgninger, hvor vi skal bruge lidt mere tid til at udfolde forsøgene sammen med kommunerne.”

- Simon Emil Ammitzbøll 

Under forudsætning af Folketingets opbakning kan forsøgene sættes i gang fra d. 1. juli 2017. Der følger yderligere to ansøgningsrunder for konkrete forsøg med frist d. 1. maj og 1. november 2017.

 

Oversigt over frikommunernes ansøgninger i første runde fordelt efter netværk

Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

Status

 • Styrket valgfrihed til borgeren gennem mulighed for tilkøbsydelser hos offentlig leverandør

Imødekommes

 • Kommunal re-visitation til vederlagsfri fysioterapi

Afklares

 • Fælles infrastruktur mellem kommuner og sygehuse

Afklares

 • Plejehjemstilsyn. Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

Imødekommes

Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

 

 • Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Afklares

 • Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Imødekommes

 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter serviceloven § 83 og § 85

Imødekommes

 • Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud

Imødekommes

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

 

 • Afprøvning af midlertidige huslejetilskud

Imødekommes delvist

 • Afprøvning af midlertidige boligløsninger

Afklares

 • Midlertidig lejekontrakt

Imødekommes delvist

 • Øget fleksibilitet i deleboligordningen (Kollektive bofællesskaber)

Imødekommes delvist

 • Billigt nybyggeri

Afklares

Nye samarbejder på det somatiske akutområde

 

 • Etablering af rammer for tværkommunale akutfunktioner

Afklares

Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

 

 • Én handleplan

Imødekommes delvist

 • Ny organisering, fra sektoropdelt til helhedsorienteret

Imødekommes

 • Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen med afsæt i borgernes samlede behov

Imødekommes

 • En sammenhængende indsats – den indholdsmæssige del

Afklares

 • Stofmisbrugsbehandling som del af beskæftigelsesindsatsen

Afklares

Børn som vores vigtigste ressource

 

 • Fra dokumentation til styrket inddragelse og relation

Imødekommes

 • Fokus på inddragelse og effekt

Imødekommes

 • Forældrebetaling i forbindelse med anbringelser

Afslag

 • Hjemgivelse ved tvangsanbringelse

Afslag

 • Partsstatus for unge 15-17 år

Afklares

 • Samvær med netværk under anbringelse

Afslag

 • Ændring af anbringelsessted

Afslag

En mere fleksible og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet

 

 • Mikrolån

Imødekommes

 • Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved gunstigere fradrag for lønindtægt

Afklares

 • Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper

Afklares

 • Formkrav ved lovpligtige samtaler

Imødekommes

 • Fleksibilitet i forhold til forholdskravene

Imødekommes

 • Fleksible rammer for uddannelse

Imødekommes

 • Et individuelt og fleksibel integrationsprogram

Afslag

Øget borgerinvolvering og samskabelse

 

-        

 

 

Fakta: Frikommuneforsøget

I økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL blev det aftalt at sætte gang i et nyt frikommuneforsøg fra 2016-2020, hvor udvalgte kommuner får udstrakt frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

Frikommuneforsøget er organiseret i netværk af frikommuner, der sammen laver forsøg indenfor et fælles tema. I netværkene nytænkes indsatsen i tæt samspil mellem de deltagende frikommuner, som løbende gennem forsøgsperioden videndeler om og følger op på forsøgenes fremdrift, resultater, metoder mv. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg inden for temaet.

Frikommunerne kan efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag, hvis de støder på lovgivningsmæssige barrierer. Forsøg må dog ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed.

 

Yderligere oplysninger

Souschef Ingrid Melchiorsen, tlf. 50 77 56 77, ijm@oim.dk

Kommunikations- og pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, tlf. 22 46 64 70, csm@oim.dk

%MCEPASTEBIN%