Nye forsøg skal hjælpe udsatte til at leve i egen bolig

09-05-2017

Kvaliteten i bostøttehjælpen til udsatte borgere skal øges, og det skal testes, hvordan gruppeforløb kan støtte mennesker med psykiske lidelser til at klare hverdagen i egen bolig. Vi har høje ambitioner om mere effektiv hjælp, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

ennesker med psykiske lidelser, som vender hjem efter ophold på et botilbud og nu skal klare sig selv. Kvinder, som har forladt en voldelig partner og skal skabe sig en ny tilværelse efter ophold på krisecenter. Og borgere i misbrugsbehandling, som har behov for støtte til at opbygge et netværk og en hverdag uden misbrug. Det er nogle af de grupper, som fremover skal have bostøtte, der virker.

Børne- og socialminister Mai Mercado har nu forhandlet de sidste detaljer på plads med satspuljepartierne, som i efteråret blev enige om at afsætte en kvart milliard over fire år til at udvikle og udbrede metoder, der virker og reelt hjælper udsatte voksne til et bedre liv. Det skal ske gennem et nyt socialt udviklings- og investeringsprogram.

Det er nu besluttet, at programmet i år skal bruges til at sikre bedre bostøtte for udsatte borgere med behov for hjælp til at fastholde egen bolig. Der bliver også sat massivt ind over for tidligere anbragte unge, der har brug for støtte i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er virkelig svært at bevæge sig fra en tilværelse med alvorlige sociale problemer og massiv støtte til en almindelig hverdag blandt andre mennesker. Vi skal levere en effektiv indsats i den kritiske overgangsperiode, så vi hjælper den enkelte videre i livet – og sparer samfundet for at skulle starte indsatsen forfra. Ambitionsniveauet for programmet er højt, og nu sætter vi og kommunerne tempo på arbejdet.

- Mai Mercado

Partierne bag satspuljeaftalen for 2017 er også blevet enige om fordelingen af i alt ca. 184 millioner kroner til virksomme indsatser for børn og unge. Pengene går primært til at forebygge psykisk mistrivsel blandt børn og unge, men også til en økonomisk model, som kommunerne kan bruge til at beregne de langsigtede økonomiske konsekvenser af at investere i forebyggende indsatser over for børn og unge. Det skal gøre det tydeligt, at der er potentiale i at forebygge.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi ved, at det er helt afgørende for udsatte børn, at hjælpen kommer, før problemerne vokser sig store og svære at løse. Der er behov for, at kommunerne tør investere i nye og virksomme indsatser, som kan gøre en reel forskel for de her børn. Med aftalen i dag løfter vi vores del af ansvaret ved at gøre det lettere for kommunerne at lave de nødvendige investeringer til gavn for børnene.

- Mai Mercado


Fakta om bedre bostøtte

Udvikling og test af nye bostøtteforløb

Over 43.000 voksne modtog i 2014 bostøtte, som skal hjælpe dem med at fungere bedre i hverdagen og derigennem få mulighed for at fastholde blandt andet egen bolig, uddannelse og job. Kommunale erfaringer tyder på, at mange kan have fordel af at modtage støtten i fællesskab med andre frem for at få besøg af en medarbejder derhjemme, men kommunerne efterspørger mere solid viden på området. Derfor igangsættes nu treårige forsøg med gruppebaserede forløb.

 

Udbredelse af virksomme bostøttemetoder

Der er de seneste år opnået gode resultater med bostøttemetoder, hvor udsatte voksne får intensiv hjælp til at klare dagligdagen. Det kan for eksempel være med en kombination af økonomisk rådgivning, psykologhjælp og hjælp til at komme i uddannelse eller job, eller det kan være træning i sociale færdigheder, så man kan håndtere hverdagen med en psykisk lidelse.

Tre af metoderne skal nu udbredes til nye kommuner, så de kan komme flere i målgruppen til gavn. Der afsættes midler, som kommuner kan søge til at implementere metoderne over en fireårig periode.


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon, 41 85 13 60

Kontoret for Udsatte Voksne og Civilsamfund, souschef Mie Henriette Eriksen, 28 14 93 82

Kontoret for Udsatte Børn, fuldmægtig Karen Drøhse, 41 85 11 58