Aftale på plads om bedre regler om magtanvendelse over for voksne mennesker med psykisk handicap

31-08-2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om en revision af reglerne om magtanvendelse over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om nye og bedre regler om magtanvendelse på voksenområdet.

Aftalen skal sikre bedre og tydeligere regler om magtanvendelse, hvilket skal give personalet på bl.a. botilbud bedre muligheder for at drage omsorg for borgere med psykisk handicap.

Med aftalen om magtanvendelse bliver der etableret akutbestemmelser, som giver personalet mulighed for at handle i akutte situationer for at sikre borgerens omsorg, værdighed og sikkerhed. Der skal også etableres mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om aflåsning af yderdøre til værelser på botilbud for at forhindre, at eksempelvis en beboer med udviklingshæmning forlader botilbuddet, uden at personalet ved det, farer vild og kommer til skade i trafikken.

Aftalen indeholder desuden et element om nedsættelse af et særligt råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi, som løbende skal tage stilling til, hvilke velfærdsteknologiske løsninger der skal kunne anvendes efter magtanvendelsesreglerne. Dette skal sikre, at reglerne følger med den teknologiske udvikling. Og så er det aftalt, at der skal foretages uddannelse og kompetenceudvikling af personalet på botilbud, ligesom der skal laves en evaluering af de nye regler tre år efter, at de er trådt i kraft.

Parallelt med aftalen om magtanvendelse er der indgået en mindre aftale om ændringer på boligområdet som opfølgning på den del af kommuneøkonomiaftalen for 2018, som vedrører fleksibel anvendelse af boliger på det sociale område.

Lovforslaget med ændringerne på såvel magtanvendelsesområdet som på boligområdet forventes fremsat af børne- og socialministeren i starten af det nye år.

Kontakt til ordførerne bag aftalen

Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 6162 5178

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 6162 5190

Carl Holst, socialordfører, Venstre, tlf.: 6162 4468

Laura Lindahl, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 61624571

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 4609

Kirsten Normann-Andersen, handicapordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61623040

Brigitte Jerkel, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 51726025


Yderligere oplysninger og kontakt til børne- og socialminister Mai Mercado

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Laura Brogaard Poulsen, lbpo@sm.dk , tlf.: 31 22 81 44