Analyse: Borgere i aktivitets- og samværstilbud

08-01-2018

En ny analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven. Analysen belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme til at deltage mere aktivt på arbejdsmarkedet.

Aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven er målrettet mennesker med handicap og personer med særlige sociale problemer eller psykiske vanskeligheder. Formålet med tilbuddet er at forbedre eller vedligeholde den enkeltes personlige færdigheder samt at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen. Tilbuddet muliggør socialt samvær og aktiviteter samt understøtter øget mestring og netværksdeltagelse for personer, der ellers ville have haft svært ved at deltage i samfundets fællesskaber.


Analysen viser blandt andet, at:

  • Omkring 17.000 personer modtog aktivitets- og samværstilbud i 2016.
  • Langt de fleste borgere i aktivitets- og samværstilbud har førtidspension som forsørgelsesgrundlag. Det gælder omkring 85 pct. og peger på et begrænset beskæftigelsespotentiale i gruppen.
  • Men i størrelsesordenen 10-15 pct. modtager midlertidige ydelser som for eksempel kontanthjælp. Det indikerer, at der kan være potentiale for, at nogle i gruppen af modtagere af aktivitets- og samværstilbud kan få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Mange kontanthjælpsmodtagere i gruppen hænger dog fast i kontanthjælpssystemet gennem længere tid.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der er beslægtet med aktivitets- og samværstilbud. Og modtagere af aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse har mange af de samme karakteristika. En tidligere analyse har dog vist, at potentialet for mere aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet blandt borgere i beskyttet beskæftigelse er meget begrænset, da stort set alle er førtidspensionister.

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Kirstine Bengtsson, krbe@sm.dk , 41 85 12 64

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , 41 85 10 05