Nu kan kommuner regne på økonomiske konsekvenser af sociale investeringer

17-01-2018

I dag bliver Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, stillet frit til rådighed. Børne- og socialminister Mai Mercado opfordrer kommunerne til at tage den til sig i arbejdet med mere vidensbaserede sociale indsatser.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er udviklet for midler afsat med satspuljeaftalen for 2016. Modellen skal fremme investeringstankegangen på socialområdet. Blandt andet ved at synliggøre de økonomiske konsekvenser, der kan være forbundet med investeringer i forebyggelse og vidensbaserede indsatser.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Med SØM får kommunerne et regneværktøj, der kan styrke beslutningsgrundlaget og sætte fokus de på økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i forebyggelse og vidensbaserede sociale indsatser. Jeg vil opfordre kommunerne til at tage modellen til sig og bruge den aktivt i arbejdet med en mere virksom socialpolitik. 

- Mai Mercado

Fra i dag kan kommunerne og alle andre gå ind på Socialstyrelsens hjemmeside og bruge modellen til at lave økonomiske beregninger på konsekvenser ved investeringer i sociale indsatser. Det kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske diskussioner, men beregninger på modellen er ikke bedre end de forudsætninger, der bliver lagt i den.

Børne- og socialministeren siger:

SØM giver ikke mig som minister mulighed for at sige til kommunerne, om den ene investering er bedre end den anden, og derfor kommer jeg ikke til at forholde mig til konkrete modelberegninger, som kommunerne eller organisationer måtte lave. Med SØM får alle aktørerne derimod et langt bedre grundlag for dialog og for at tage den politiske diskussion om investeringer i konkrete sociale indsatser i kommunerne, hvor man har det lokalkendskab, der skal til. SØM vil aldrig kunne stå alene, når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Socialpolitik handler ikke kun om økonomiske gevinster ved den ene eller anden indsats, men også i høj grad om livskvalitet for mennesker, der er udsatte eller har et handicap. Derfor opfordrer jeg også til, at man bruger modellen med omtanke.

- Mai Mercado

Den nuværende version af SØM er udviklet for voksenområdet. Medio 2018 forventes en udvidet version af modellen, der også dækker børn og unge, at være klar til brug, da der med aftalen om satspuljen for 2017 blev afsat midler til at udvide modellen med børneområdet. Med satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat yderligere 10 mio. kr. til blandt andet kursus- og formidlingsaktiviteter i relation til modellen, til udgående rådgivningsteams samt til erfarings- og vidensopsamling. Målet er at understøtte udbredelsen og forankringen af SØM som et brugbart og nyttigt værktøj i kommunerne og at opsamle erfaringer og viden på området.


Fakta: Beregninger på SØM

SØM består af en beregningsramme samt en vidensdatabase, der blandt andet indeholder et katalog over effekter af en lang række sociale indsatser og et katalog over en række potentielle økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Beregningerne på SØM baserer sig på en række tal og antagelser, som brugerne selv indtaster i modellen, og modellen består af to dele:

  • En beregningsramme, hvori man får en samlet opgørelse over de økonomiske nettogevinster baseret på de tal og antagelser, man indtaster.
  • En vidensdatabase, der indeholder viden og estimater om effekter, priser og konsekvenser for udvalgte målgrupper, som kan bruges som input og inspiration til beregningen i SØM’s beregningsramme.

Modellen medregner ikke effekter og konsekvenser, som ikke direkte kan opgøres i penge

Brugerne af modellen skal være opmærksomme på de begrænsninger, modellen er forbundet med. Blandt andet er de økonomiske konsekvenser i modellens vidensdatabase beregnet for personer, der kan identificeres via registre på socialområdet, mens effekterne – dvs. hvor stor en andel af personerne, der forventes at opnå en forbedring som følge af given social indsats – stammer fra effektstudier, herunder udenlandske studier, af indsatser givet til en anden gruppe af personer. Derfor er det ikke muligt med modellen at sige, om de beregnede konsekvenser rent faktisk følger som resultat af den konkrete indsats.

 


Læs mere om SØM på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Mette Lunde Christensen, mluc@sm.dk, tlf.: 41 85 10 96

Børne- og socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60