Ministre: Serviceeftersyn viser behov for bedre regler for magtanvendelse

21-03-2018

Uklarhed om magtanvendelsesreglerne må ikke stå i vejen for, at borgere i botilbud og på plejehjem får den omsorg og støtte, de har brug for. Børne- og socialminister Mai Mercado og ældreminister Thyra Frank vil nu indlede politiske drøftelser på baggrund af serviceeftersyn.

Personalet på botilbud og plejehjem skal have de nødvendige redskaber til at kunne hjælpe beboere med handicap eller mennesker med en demenssygdom, uden at de bliver bremset af uklare regler og frygt for at overskride deres beføjelser. Det konkluderer en arbejdsgruppe, der har lavet et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i serviceloven, blandt andet med udgangspunkt i en undersøgelse af erfaringer fra medarbejdere, fagpersoner og pårørende, som har brugt eller været berørt af reglerne.

Arbejdsgruppens afrapportering, som bliver offentliggjort i dag, peger på, at der er behov for, at reglerne bliver klarere, så personalet kan give de beboere, som ikke har evnerne til at tage vare på sig selv, den nødvendige omsorg samtidig med, at retten til selvbestemmelse stadig er beskyttet. På den baggrund kommer arbejdsgruppen med en række anbefalinger til, hvordan reglerne kan forbedres.

Konkret anbefaler arbejdsgruppen bl.a., at personalet i højere grad end i dag får mulighed for at bruge tryghedsskabende velfærdsteknologi - såsom GPS og sensorgulve – så de kan sikre beboernes omsorg og sikkerhed. Det anbefales også, at personalet får mulighed for kortvarigt at holde en beboer fast for at hjælpe med personlig hygiejne, fx at skifte en ble eller børste beboerens tænder, hvis situationen ikke kan løses med en socialpædagogisk indsats.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er en svær balance mellem hensynet til beboerens selvbestemmelsesret og personalets pligt til at passe på beboerne og tage hånd om omsorgen for dem. Både pårørende og personale giver udtryk for, at de regler, vi har i dag, ikke stemmer overens med den virkelighed, de oplever på botilbud og plejehjem. Det lytter jeg selvfølgelig til, og det ser jeg frem til at tale med Folketingets partier om.

- Mai Mercado

Ældreminister Thyra Frank siger:

Teknologien har udviklet sig meget, siden de her regler blev lavet, og på ældreområdet ser vi, at vi får flere ældre, der lider af demens. Begge dele betyder, at vi er nødt til at se på reglerne igen og se på, hvordan vi kan støtte personalet bedst muligt til at kunne drage den omsorg, som de skal. For eksempel kan brug af sensorgulve og såkaldte demensringe være med til at sikre, at en beboer med demens kan bevare sin bevægelsesfrihed samtidig med, at vi undgår de forfærdelige eksempler på plejehjemsbeboere, der forvilder sig væk.

- Thyra Frank

Ministrene vil i den kommende tid drøfte arbejdsgruppens anbefalinger med de øvrige partier i Folketinget og herefter lægge op til justering af reglerne.

Arbejdsgruppen, der har lavet serviceeftersynet, består af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen/VISO. Derudover har Finansministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet også deltaget. KL og relevante interesseorganisationer på handicap- og ældreområdet har også været inddraget i arbejdet.


Fakta

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen fra arbejdsgruppen er:

  • Der er behov for at skabe klarhed over magtanvendelsesreglerne for at sikre, at personalet kan varetage omsorgen for beboeren samtidig med, at retssikkerheden fortsat beskyttes. Et klart regelsæt understøtter, at personalet har de nødvendige redskaber til at fremme beboerens trivsel, værdighed og udvikling og understøtter, at personalet ikke overskrider deres beføjelser overfor mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.
  • Det skal være tydeligere, at kommunerne har en forpligtelse til at sikre, at voksne med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne får den hjælp og støtte, de har behov for, herunder den nødvendige omsorg og tryghed. Indgreb i selvbestemmelsesretten kan være påkrævet for at sikre, at beboeren får den omsorg, de har behov for.
  • Magtanvendelsesreglerne skal tilpasses udviklingen i   brugen af velfærdsteknologier, herunder GPS, så fokus er på, at tryghedsskabende velfærdsteknologi kan anvendes med det formål at sikre beboerens omsorg, værdighed eller sikkerhed, frem for at der, som i dag, kun er hjemmel til en række konkrete velfærdsteknologier.
  • Af hensyn til fællesskabet skal der være mulighed for at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når personen udviser en adfærd, der er til fare for de øvrige beboere eller personalet, eller hvis beboeren generer, udøver chikane eller skaber utryghed overfor andre beboere eller personale.

Læs Ankestyrelsens praksistjek

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Laura Brogaard Poulsen, lbpo@sm.dk , tlf.: 31 22 81 44
Pressetelefonen i Børne- og Socialministeriet, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)