Nu får kommunerne mulighed for at regne på sociale indsatser til udsatte børn og unge

31-10-2018

I dag offentliggør Socialstyrelsen en ny version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, som gør det muligt også at regne på sociale indsatser til udsatte børn og unge. Børne- og socialminister Mai Mercado opfordrer kommunerne til at bruge modellen aktivt og med omtanke.

Kommunerne har vist stor interesse for SØM, som blev offentliggjort i januar 2018. Den første version omfattede kun voksenområdet. Med den nye version af modellen får kommunerne også mulighed for at regne på sociale indsatser til en række målgrupper på området for udsatte børn og unge.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Jeg ser et stort potentiale i mere virksomme sociale indsatser til udsatte børn og unge. Og det er vigtigt at have blik for, at tidlige indsatser, der giver en ekstra udgift her og nu, kan vise sig som en god investering på lidt længere sigt. SØM kan ikke forudsige effekterne af indsatsen, men den fungerer som en regnemaskine, der kan hjælpe kommunerne med at vurdere det økonomiske potentiale ved forskellige indsatser.

- Mai Mercado

Helt konkret kan SØM hjælpe kommunerne med at foretage systematiske vurderinger af de økonomiske konsekvenser ved sociale indsatser og få en længere tidshorisont på indsatserne. Mai Mercado siger:

Med SØM har kommunerne fået et nyt redskab i den socialpolitiske værktøjskasse, selvom arbejdet med at udvikle og forbedre modellen vil forsætte de kommende år. Og jeg vil opfordre kommunerne til at bruge modellen aktivt og med omtanke. Derfor er jeg også meget glad for, at kommunerne allerede har vist stor interesse for modellen og gjort brug af Socialstyrelsens tilbud om kurser og uddannelse i SØM. For det er vigtigt for brugerne af SØM både at vide, hvad modellen kan, og hvad modellen ikke kan.

- Mai Mercado

Et eksempel på, hvordan SØM kan bruges på børne- og ungeområdet, kan være en kommune, der gerne vil give en særlig indsats til børn og unge med angst. Her findes der i dag nogle gode, veldokumenterede metoder, kommunen vil kunne gøre brug af, eksempelvis Cool Kids.

Her kan SØM hjælpe kommunen med at skabe sig et overblik over, hvad det vil koste at indføre den nye indsats, og med at vurdere, om der er andre økonomiske konsekvenser, de bør tage med i det samlede regnestykke. For eksempel, om der er penge at spare ved, at færre i målgruppen får brug for psykiatrisk behandling. De vil også kunne se, om indsatsen samlet set ser ud til at give et overskud alt efter, hvor succesfuld den viser sig at være.


Fakta om SØM

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er udviklet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen for midler afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2016. Den første version af SØM blev offentliggjort i januar 2018. Med satspuljen for 2017 blev der afsat midler til at udvide modellen med børne- og ungeområdet. Dette udviklingsprojekt løber over årene 2017-2020.

Den udvidede model, der er offentliggjort nu, er således en foreløbig version, og der vil løbende blive arbejdet videre med at udvide, konsolidere og forbedre modellen på området for udsatte børn og unge de kommende år.

Med satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat yderligere 10 mio. kr. i perioden 2018-2021, blandt andet til udgående rådgivningsteams samt erfarings- og vidensopsamling. Målet er at understøtte udbredelsen og forankringen af SØM som et brugbart og nyttigt værktøj i kommunerne og at opsamle erfaringer og viden på området.

SØM består helt konkret af en beregningsramme samt en vidensdatabase, der blandt andet indeholder en oversigt over effekter af en lang række sociale indsatser og over en række potentielle økonomiske konsekvenser for det offentlige, som brugerne kan lade sig inspirere af i beregninger på konkrete indsatser. Modellen er frit tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Gode SØM-beregninger kræver både økonomfaglige kompetencer, socialfaglig indsigt og viden samt et godt kendskab til den konkrete kommune, hvor den sociale indsats finder sted. Beregninger på SØM baserer sig således på en række tal og antagelser, som brugerne selv indtaster i modellen, jf. boks 1.

Boks 1

Beregninger på SØM

Beregningerne på SØM baserer sig på en række tal og antagelser, som brugerne selv indtaster i modellen. Modellen består af to dele:

  • En beregningsramme, hvori man får en samlet opgørelse over budgetøkonomiske nettoresultater relateret til en konkret social indsats og baseret på de tal og antagelser, brugerne vælger og indtaster
     
  • En vidensdatabase, der indeholder viden om effekter, priser og konsekvenser for udvalgte målgrupper. Vidensdatabasen kan bruges som inspiration til beregninger i SØM's beregningsramme.

Modellen medregner kun økonomiske konsekvenser, som det er muligt at estimere via registerdata. Brugeren af modellen skal derfor være opmærksom på de begrænsninger, modellen er forbundet med. Blandt andet er de økonomiske konsekvenser i vidensdatabasen beregnet for personer, der er identificeret i registerdata, mens effektstørrelserne – dvs. hvor stor en andel af personerne, der forventes at opnå en forbedring som følge af en given social indsats – stammer fra effektstudier, herunder udenlandske studier, af indsatser givet til en anden gruppe af personer.

Effektstudierne kan bidrage til at kvalificere brugernes skøn over størrelsen af effekten på den konkrete indsats, som der regnes på, hvis de ikke selv har solid viden herom. Det er ikke muligt med modellen at sige, om de beregnede konsekvenser rent faktisk følger som resultat af den konkrete indsats.

SØM's vidensdatabase indeholder nu også viden og estimater for syv målgrupper på børne- og ungeområdet, som er underopdelt på alder, hhv. 6-13 årige og 14-17 årige. Der arbejdes desuden på, at 0-5 årige på sigt også skal indgå i modellen, men der har i arbejdet med den udvidede model vist sig nogle data- og metodemæssige udfordringer, der særligt knytter sig til de yngste aldersgrupper.

På voksenområdet omfatter modellen ti hovedmålgrupper, der henholdsvis vedrører udsatte voksne og voksne med handicap. Nogle målgrupper har undermålgrupper, således at der samlet set indgår 20 målgrupper i modellen på voksenområdet.

Hvis brugere ønsker at regne på en målgruppe, som ikke er defineret i SØM's vidensdatabase, kan de selv definere en målgruppe. Det kræver dog, at de har en særlig viden om målgruppen og den konkrete indsats, der regnes på.

Læs mere om den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) hos Socialstyrelsen


Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , tlf.: 41 85 10 05

Chefkonsulent Andreas Klein Eriksen, aer@sm.dk , tlf.: 23 95 11 30