Ny overgangsordning for kommuner med udligningstab

04-10-2018

Regeringen vil lave overgangsordning over to år til 85 kommuner. De har fået mindre i udligning som følge af ændringer i, hvordan ældreudgifter budgetteres.

Udligningssystemet opdateres årligt, så det følger udviklingen i kommunerne. Det giver hvert år bevægelser. I 2019 giver opdateringen af systemets fordeling af udgifter på aldersgrupper - alt andet lige - færre penge til kommuner med mange 65-84 årige.

Virkningerne af opdateringen har en særlig baggrund. For fra og med budgetterne fra 2018 opdeler kommunerne deres udgifter til ældre og voksne med handicap mere præcist. Dermed bliver kommunernes udgiftsbehov også opgjort mere retvisende i udligningen.

Der er tale om en mere omfattende ændring af reglerne for, hvordan kommunerne budgetterer disse udgifter. Ændringen er aftalt mellem regeringen og KL. Det har nu fået gennemslag i den kommunale udligning fra og med 2019. Regeringen vil derfor søge om Folketingets Finansudvalgs tilslutning til en overgangsordning på i alt 1,4 milliarder kroner over to år. Ordningen skal omfatte kommuner, som får et lavere udligningsbeløb fra 2019 blandt andet på grund af ændringer i den måde, kommunernes budgetter nu bliver gjort op på.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: 

”Udligningen er med opdateringen blevet mere retvisende. Men regeringen vil gerne anerkende, at nogle kommuner med mange 65-84 årige kan have behov for en håndsrækning i en overgangsperiode. Nu får de mulighed for at tilpasse sig til de nye vilkår. Ordningen bliver parallel med den besluttede overgangsordning for nye data for udlændinges medbragte uddannelsesniveau.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Overgangsordningen vil udgøre ca. 700 millioner kroner i henholdsvis 2019 og 2020, dvs. i alt 1,4 milliarder kroner over de to år. 85 kommuner vil være dækket af ordningen.

De kommunefordelte tilskud efter den foreslåede overgangsordning vises i vedlagte tabel.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16