Finanslov løfter socialt udsatte

03-12-2019

Med finanslovsaftalen mellem regeringen og Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet bliver der sat gang i en række indsatser på socialområdet.

Udsatte for vold, unge med svære handicap og tidligere anbragte unge. Det er nogle af de grupper, der får hjælp med den aftale om finansloven, der er faldet på plads. I finansloven er der blandt andet også sat penge af til et nyt børnetilskud til de mest trængte familier og til en styrket frivillig social indsats.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

"For mange socialt udsatte falder igennem hullerne i vores velfærdssamfund. Vi laver et målrettet løft med finansloven, hvor vi især prioriterer trængte børnefamilier, voldsudsatte og hjælp til unge med handicap."

- Astrid Krag

Finanslovsaftalen sikrer bedre hjælp til de ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd, der hvert år udsættes for fysisk partnervold, og til de børn, der vokser op i et voldeligt hjem. Der kommer flere pladser på krisecentrene og psykologhjælp, og der afsættes midler til at udbrede ambulante tilbud, så den voldsramte ikke skal sætte sin hverdag på pause for at få hjælp. Samtidig er der penge til at føre en række tilbud fra Mødrehjælpen, Danner, Dialog mod Vold og Lev Uden Vold videre.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

"Vold giver ar på krop og sjæl. Det skal være nemt at få behandling og rådgivning, hvis man er udsat for vold eller selv udøver vold. Så der skal være pladser nok på krisecentrene. Vi ved, at der også mangler ambulante tilbud, for det er ikke alle voldsudsatte, der kan eller skal vinke farvel til hverdagen og flytte på krisecenter. Regeringen vil med denne aftale styrke de ambulante tilbud, for vi vil ikke acceptere, at mennesker ikke får hjælp til at komme ud af et liv med vold."

- Astrid Krag

Aftalen betyder også, at en gruppe unge med svære handicap får en bedre overgang til voksenlivet. De skal have bedre mulighed for at blive boende hjemme i ekstra seks år, fra de er fyldt 18 år.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

"Siden 2015 har unge med handicap og deres familier været i klemme. De unge har ved 18-års-alderen ikke været klar til at flytte hjemmefra, men kunne ikke længere få hjælp til overvågning i eget hjem. Det har ikke været rimeligt over for hverken de unge eller familierne. Derfor har vi sat penge af til, at de unge kan blive overvåget og få den nødvendige hjælp derhjemme i nogle år, efter de er blevet myndige."

- Astrid Krag


Finansloven på socialområdet

Blandt andet:

  • Ca. 48 mio. kr. over fire år til ambulante tilbud mod partnervold og til at føre en række eksisterende tilbud videre. Disse midler skal dels gå til en ny ansøgningspulje til ambulante tilbud og hjælp til voldsudøvere. Derudover skal de sikre, at Mødrehjælpens indsats ”Ud af voldens skygge”, Danners indsats ”Sig det til nogen” samt Dialog mod Volds ambulante behandlingstilbud kan køre videre. Den nationale enhed Lev Uden Vold forlænges ind i 2021.
  • Der afsættes en ramme på 55 mio. kr. i 2020 og 75 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til flere pladser på krisecentrene og psykologhjælp.
  • 30 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til at give unge med handicap i alderen 18-23 år overvågning i hjemmet døgnet rundt.
  • 25 mio. kr. i 2020 til at forebygge hjemløshed for tidligere anbragte unge.
  • 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til den frivillige sociale indsats, der er udfordret af, at forliget om satspuljen er opsagt. Denne reserve supplerer den eksisterende reserve fra satspuljen og udmøntes senere.
  • 0,1 mio. kr. i 2020 til forhøjet driftstilskud til Døvefilm.
  • Godt 100 mio. kr. i 2020 til at bekæmpe uhensigtsmæssigt lange ventetider i Familieretshuset.

Derudover har et bredt politisk flertal i slutningen af november indgået aftale om at fordele reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Reserven afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker i Danmark.

Læs aftalen om reserven

I september har regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten aftalt at indføre et nyt midlertidigt børnetilskud og annullere reduktionen af integrationsydelsen for forsørgere pr. 1. januar næste år. Til dette er der afsat ca. 0,5 mia. kr. i perioden 2020-2023.

Læs aftalen om nyt midlertidigt børnetilskud


Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)