Kommuner fravælger døgnbehandling i misbrugsbehandlingen

19-03-2019

Kommunerne benytter sjældent døgnbehandling, når borgere med et stofmisbrug henvender sig for at få hjælp. Det viser en ny rapport fra Ankestyrelsen om, hvordan kommunerne tilrettelægger misbrugsbehandlingen.

En ny undersøgelse viser, at kommunerne ofte undlader at visitere til døgnbehandling, når borgere med stofmisbrug skal have hjælp. Det skyldes blandt andet, at nogle kommuner først visiterer til døgnbehandling, når ambulante tilbud er afprøvet.

Børne- og socialministeren er bekymret for, om kommunerne glemmer borgernes behov, når de fravælger døgnbehandling. Hun siger:

Kommunerne må ikke fravælge døgnbehandling, hvis borgerens behov tilsiger, at det er den rigtige løsning. Mennesker med et stofmisbrug skal have den rigtige hjælp til at komme ud af misbruget, og så går det ikke, at kommunerne stiller krav om, at man afprøver andre tilbud, før man kan komme i døgnbehandling. Jeg vil derfor tage det op som et selvstændigt punkt på dagsordenen til mit næste møde med KL, og så vil jeg fremover følge området tæt.

- Mai Mercado

Undersøgelsen fra Ankestyrelsen er udarbejdet på baggrund af et fald i antallet af visitationer til døgnbehandling og afdækker kommunernes praksis og indhold i den sociale stofmisbrugsbehandling. Rapporten er baseret på kommunerne Holstebro, København, Norddjurs, Odense og Aarhus, behandlingstilbuddet KABS samt døgnbehandlingstilbuddene Sct. Ols og Kongens Ø og har særligt fokus på praksis for visitation til døgnbehandling.

Undersøgelsen viser desuden, at kommunerne generelt tilrettelægger behandlingen ud fra en individuel vurdering af, hvad den enkelte borger har behov for. Af samme grund er der store variationer i kommunernes visitationspraksis og indhold i behandlingen.

Rapporten om kommunernes praksis er et af regeringens 11 forslag til at styrke behandlingsindsatsen, som indgår i undersøgelsen om mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien. De andre initiativer handler bl.a. om at udbrede de Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling og sikre bedre og mere anvendeligt data på området.

Lovforslaget om en styrket behandlingsgaranti 1. behandles af Folketinget tirsdag den 19. marts 2019.

Hent undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling på Ankestyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Lars Islin, lais@sm.dk , tlf.: 41 85 10 84

Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66