Helt nye børne- og ungemålgrupper i SØM

25-06-2020

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) udvides nu med helt nye børne- og ungemålgrupper, blandt andet 0-5-årige. SØM giver kommuner mulighed for at beregne det økonomiske potentiale ved sociale indsatser.

Siden 2018 har kommunerne kunnet regne på det økonomiske potentiale ved sociale indsatser for udvalgte målgrupper på både voksen- og børneområdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Nu udvides modellen med yderligere tre børne- og ungemålgrupper, så den også kan benyttes i forbindelse med initiativer til små børn med psykiske vanskeligheder (0-5 år), institutionsanbragte børn og unge (6-13 år og 14-17 år) og kriminalitetstruede unge (12-17 år).

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal investere i mennesker og ikke mindst i børns fremtid. Det er godt for det enkelte menneske og kan give en stor gevinst for samfundet. Vi skal væk fra kun at se socialpolitik som en udgift. Vi skal både have fokus på livskvalitet for den enkelte og det langsigtede økonomiske potentiale i sociale indsatser.”

De nye målgrupper vedrørende institutionsanbragte børn og unge og kriminelle og kriminalitetstruede unge er blandt andet kommet med i modellen, da kommuner konkret har efterspurgt dem.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Det er meget positivt, at kommuner nu selv efterspørger nye målgrupper. Det fortæller mig, at mange kommuner har taget investeringstankegangen til sig. Det er en omstilling og ikke noget, der kommer af sig selv. Men jeg oplever, at lysten og viljen er der. Og jeg kan kun opfordre kommunerne til at arbejde systematisk, så beregninger på modellen konsekvent indgår som en del af det politiske beslutningsgrundlag, når der lokalt skal investeres i nye sociale indsatser.”

Ud over de tre nye målgrupper omfatter opdateringen af SØM bl.a. også flere effektstudier på voksenområdet i modellens vidensdatabase og en revision af de eksisterende børne- og ungemålgrupper for bedre at matche kommunernes ønsker og behov.

Se mere om den nye version af SØM på Socialstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Socialstyrelsens SØM-support, tlf.: 72 42 41 32 (åben torsdage 9:30-11:30)

Fakta om SØM

Modellen er frit tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Socialstyrelsen har oprettet en SØM-support, hvor kommuner og andre brugere kan få svar og sparring på deres SØM-beregninger. SØM-supporten er åben torsdage 9:30-11:30 (tlf. 72 42 41 32), og man kan også kontakte supporten på som-support@socialstyrelsen.dk.

Gode SØM-beregninger kræver både økonomfaglige og socialfaglige kompetencer samt et godt kendskab til den konkrete kommune, hvor den sociale indsats finder sted. Beregninger på SØM baserer sig således på en række tal og antagelser, som brugerne selv indtaster i modellen.

Beregninger i SØM

Den socialøkonomiske Investeringsmodel er udviklet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen for midler afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2016. Den første version af SØM blev offentliggjort i januar 2018 med målgrupper på voksenområdet. Med satspuljen 2017 blev der afsat midler til at udvide modellen med børne- og ungeområdet i løbet af 2017-2020. De første børne- og ungemålgrupper blev lanceret i efteråret 2018 og nu følger yderligere tre. Med satspuljeaftalen for 2018 blev der afsat yderligere midler i perioden 2018-2021, blandt andet til udgående rådgivningsteams samt erfarings- og vidensopsamling.

SØM består af to dele:

  • En beregningsramme, hvori man får en samlet opgørelse over budgetøkonomiske potentialer relateret til en konkret social indsats og baseret på de tal og antagelser, brugerne vælger og indtaster;
  • En vidensdatabase, der indeholder viden om effekter, priser og potentielle økonomiske konsekvenser for udvalgte målgrupper, som brugerne kan lade sig inspirere af i beregninger på konkrete indsatser.

Begrænsninger

Modellen medregner kun potentielle økonomiske konsekvenser, som det er muligt at estimere via registerdata. Brugerne af modellen skal derfor være opmærksomme på de begrænsninger, modellen har. Blandt andet er de potentielle økonomiske konsekvenser i vidensdatabasen beregnet for personer, der er identificeret i registerdata, mens effektstørrelserne – dvs. hvor stor en andel af personerne, der forventes at opnå en forbedring som følge af en given social indsats – stammer fra effektstudier, herunder udenlandske studier, af indsatser givet til en anden gruppe af personer. Effektstudierne kan bidrage til at kvalificere brugernes skøn over størrelsen af effekten på den konkrete indsats, der regnes på, hvis brugerne ikke selv har solid viden herom. Det er ikke muligt med modellen at sige, om de beregnede konsekvenser rent faktisk følger som resultat af den konkrete indsats.

SØM's vidensdatabase indeholder viden og estimater for otte overordnede målgrupper på børne- og ungeområdet, som er underopdelt på alder, hhv. 6-13-årige og 14-17-årige. Foruden disse er der to øvrige børne- og ungemålgrupper, der omfatter aldersgrupperne 0-5-årige og 12-17-årige. På voksenområdet omfatter modellen ti hovedmålgrupper, der henholdsvis vedrører udsatte voksne og voksne med handicap. Nogle målgrupper har undermålgrupper, således at der samlet set indgår 20 målgrupper i modellen på voksenområdet. Hvis brugerne ønsker at regne på en målgruppe, som ikke er defineret i SØM's vidensdatabase, kan de selv definere en målgruppe. Det kræver dog, at de har en særlig viden om målgruppen og den konkrete indsats, der regnes på.