Bekendtgørelse sikrer den nødvendige hjælp på socialområdet

18-03-2020

Social- og Indenrigsministeriet udsteder bekendtgørelse, som sikrer, at der kan foretages nødvendige prioriteringer, så de mest kritiske funktioner og ydelser kan opretholdes for f.eks. anbragte børn, hjemløse og mennesker med handicap trods indsats mod coronavirus.

Mange ansatte er sendt hjem som følge af coronavirus, og store dele af den offentlige, private og frivillige sektor i Danmark er lukket ned. Men kritiske funktioner skal stadig opretholdes, så de mest sårbare grupper får den helt nødvendige hjælp.

Social- og Indenrigsministeriet udsteder i dag en bekendtgørelse, som aktuelt sætter rammerne, hvis det bliver nødvendigt for kommuner, regioner, socialtilsyn og andre myndigheder på socialområdet at prioritere ressourcerne til dem, der har størst behov.

Bekendtgørelsen opstiller rammer for, hvilke kritiske funktioner på socialområdet der skal opretholdes, og hvilke aktiviteter der kan neddrosles eller sættes i bero i en situation, hvor der kan være behov for at prioritere indsatserne. Fx hvis store dele af personalet smittes med coronavirus.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi står i en helt særlig situation, hvor vi går langt for at beskytte danske liv mod coronavirus. Det vil også kunne mærkes hos socialt udsatte, men vi skal stadig fastholde den helt nødvendige hjælp. Det allervigtigste lige nu er, at grupper som anbragte børn ikke mister deres hjem, og at hjemløse kan få tag over hovedet. Lige som mennesker med handicap fortsat skal sikres den nødvendige hjælp.”

- Astrid Krag

Ifølge bekendtgørelsen skal kommuner og andre myndigheder i tilfælde, hvor de er pressede, vurdere konkret, hvilke ydelser der er kritisk nødvendige for den enkelte borger. Myndighederne får mulighed for ud fra en konkret individuel vurdering at fravige krav i sagsbehandlingen og midlertidigt indstille aktiviteter, som ikke vurderes at være kritisk nødvendige.

Bekendtgørelsen gør dog klart, at visse bestemmelser i serviceloven ikke kan fraviges. Der kan eksempelvis nævnes:

  • Kommunerne skal fortsat behandle og følge op på underretninger om børn og unge, hvis et barn eller en ung har behov for særlig støtte.
  • Kommunerne skal fortsat opretholde botilbud for f.eks. mennesker med psykisk eller fysisk handicap.
  • Der kan ikke gives afslag på ophold på kvindekrisecentre og herberger for hjemløse, hvis borgeren ikke kan opholde sig andre steder.
  • Der skal fortsat træffes de nødvendige afgørelser om anbringelse af børn og unge, og anbringelser kan ikke afbrydes.
  • Kommunerne skal fortsat sørge for midlertidigt husly til enlige og familier.

I bekendtgørelsen understreges det, at kommunerne fortsat skal foretage en konkret og individuel vurdering af hjælpen til den enkelte borger, inden den eventuelt begrænses eller indstilles, hvor det er nødvendigt at prioritere personalet og hjælpen til dem, der har størst behov for den.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal gå langt for at beskytte Danmark mod coronavirus. Men tilbud på socialområdet varetager ofte kritiske funktioner, som ikke 'automatisk' må lukke ned. Der skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvad det vil betyde for det enkelte menneske at miste sin hjælp, da det kan have store konsekvenser. Det bliver en svær opgave for kommunerne, og jeg vil følge udviklingen tæt og have dialog med alle på området. Vi vil løbende justere og uddybe retningslinjerne, hvis det er nødvendigt.”

- Astrid Krag

Bekendtgørelsen træder i kraft onsdag den 18. marts og vil løbende blive justeret, i takt med at den generelle situation udvikler sig. Bekendtgørelsen ophæves som udgangspunkt den 1. juli 2020. Når bekendtgørelsen ikke længere er gældende, vil de borgere, der er blevet berørt, igen modtage den hjælp og støtte, som de fik, før bekendtgørelsen trådte i kraft.

Find mere information i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Faglige spørgsmål vedr. udsatte børn, tlf. 41 85 12 53

Faglige spørgsmål vedr. udsatte voksne, tlf. 41 85 12 10

Faglige spørgsmål vedr. børn og voksne med handicap, tlf. 41 85 12 52

Spørgsmål til bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19, tlf. 41 85 11 10 / 41 85 10 28 / 41 85 13 40

Derudover kan KLs coronasekretariat også kontaktes for rådgivning om bekendtgørelsen, tlf. 33 70 39 38

Socialstyrelsen kan kontaktes med henblik på socialfaglig vejledning om sundhedsmyndighedernes anbefalinger, tlf. 72 42 40 00