10 nye initiativer skal sikre effektfuld hjælp til udsatte og mennesker med handicap

10-11-2020

Folketingets socialordførere har igangsat 10 initiativer for ca. 120 mio. kr., som skal udvikle og udbrede indsatser, der virker i socialpolitikken.

Børn med opmærksomhedsforstyrrelser får støtte til at klare hverdagen bedre. Unge, der har spiseforstyrrelser, skal have bedre hjælp. Flere kommuner kan komme i gang med at bruge metoder, der har vist sig at virke godt i forhold til at få unge ud af stofmisbrug og kriminalitet og i gang med en uddannelse.

Det er nogle af de 10 initiativer, Folketingets socialordførere har sat i gang som led i udmøntningen af Udviklings- og Investeringsprogrammerne i 2021 for ca. 120 mio. kr.

Formålet er at få mere viden om, hvad der virker i socialpolitikken, og at få udbredt de metoder, der viser sig at have en effekt.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Vi skal hjælpe samfundets udsatte og mennesker med handicap bedre, end vi gør i dag. Det er ikke nok at bruge penge. Vi skal give den rigtige hjælp, og den skal gives, inden problemerne vokser sig for store. Derfor skal vi udvikle nye metoder og viden til at føre en stærkere socialpolitik. Med Udviklings- og Investeringsprogrammerne sætter vi nu 10 nye indsatser i gang. Vi skal for eksempel hjælpe børn med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD til at udvikle sig og trives bedre, og vi skal udvikle metoder til at hjælpe unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Vi skal også udbrede en metode, der får unge ud af stofmisbrug og kriminalitet. Det betaler sig at investere i mennesker. Jo mere viden, vi får, jo bedre kan vi investere. Det skal ikke være spredt fægtning, som vi har set det i satspuljerne, men et langt, sejt træk, hvor vi gør en mærkbar forskel for de grupper, vi hjælper.”

- Astrid Krag

De ti initiativer falder ind under temaer, som socialordførerne har aftalt tidligere på året.


Fakta: De 10 initiativer fordelt på temaer

For børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser:

  • Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (15 mio. kr. over tre år)
  • Styrket overgang og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap (16,5 mio. kr. over fire år)

For anbragte børn og unge:

  • Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse – anbragte børn og unge (9,8 mio. kr. over fire år)
  • Styrket match af barn og anbringelsessted (17,8 mio. kr. over fire år)

For mennesker med kognitive vanskeligheder:

  • Bedre viden om indsatser til mennesker med udviklingshæmning og lignende kognitive vanskeligheder (1,9 mio. kr. i 2021)
  • Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning (16,4 mio. kr. over fire år)

For unge i psykisk mistrivsel med sociale udfordringer, som ikke er en væsentlig nedsat funktionsevne:

  • Udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelser (17,4 mio. kr. over tre år)
  • Udbredelse af MOVE til individuel misbrugsbehandling til 15-25-årige (6,8 mio. kr. over tre år)

For unge og voksne med flere og komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidigt:

  • Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem ”Samarbejdsmodellen” (17,1 mio. kr. over fire år)
  • Bedre viden om en traumebevidst tilgang til arbejdet med socialt udsatte voksne (1 mio. kr. i 2021)

Fakta om Udviklings- og Investeringsprogrammerne

Formålet med Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP’erne) er at understøtte en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som kommunerne efterspørger. Det sker bl.a. med henblik på at sikre, at kommunernes indsatser til udsatte mennesker og mennesker med handicap gør en reel positiv forskel.

UIP’erne bidrager til videreudviklingen af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). De dokumenterede effekter fra udviklede metoder under programmerne tilføjes så vidt muligt i SØM’s vidensdatabase. Dermed kan kommunernes beregninger i SØM tage udgangspunkt i et mere solidt vidensgrundlag.

Ministeren og ordførerne for kredsen af partier bag UIP’erne tager årligt politisk stilling til, hvordan midlerne under programmerne skal bruges. Det sker efter indstilling fra en faglig styregruppe med deltagelse af kommuner, faglige organisationer og vidensinstitutioner.

Der er samlet afsat ca. 500 mio. kr. på finansloven til Udviklings- og Investeringsprogrammerne på socialområdet. De udmøntes over fire år. Midlerne er permanente.

Læs mere om SØM-modellen på Socialstyrelsens hjemmeside.


Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon 41 85 13 60 (modtager ikke sms)