En halv milliard til værdig ældrepleje med finansloven

06-12-2021

En halv milliard over fire år skal give bedre vilkår for ældre borgere med årets finanslov. Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om at prioritere en ramme på 125 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025, som skal bruges til at skabe en mere værdig ældrepleje. Samtidig afsætter regeringen og aftaleparterne 115 mio. kr. årligt til at styrke hjælpen til og retssikkerheden for mennesker med handicap, herunder til opfølgning på den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde.

De 500 mio. kr. i alt i perioden 2022-2025 til en mere værdig ældrepleje kommer oven i det markante løft på 4,6 mia. kr. af kernevelfærden i de seneste års økonomiaftaler med KL samt de årlige 0,5 mia. kr., som regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte med sidste års finanslov til 1.000 flere medarbejdere og uddannelse af lige så mange ufaglærte i ældreplejen. Derudover afsatte regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet med finanslovsaftalen for 2020 125 mio. kr. årligt til udvikling af kvaliteten i ældreplejen. Aftalepartierne er enige om at drøfte udmøntningen af de yderligere 500 mio. kr. i foråret 2022 med afsæt i et udspil fra regeringen.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Jeg er glad for, at regeringen endnu engang sammen med finanslovspartierne finder nye millioner til en mere værdig pleje og omsorg for vores ældre. Efter mange års nedskæringer efter først en økonomisk krise og efterfølgende en borgerlig regering, der var mere optaget af skattelettelser end af at passe på velfærden, så sætter vi en ny retning, hvor vi skridt for skridt forbedrer ældreplejen. For det skal være trygt at blive gammel i Danmark. Derfor skal vi alle sammen kunne regne med en ordentlig og værdig hjælp, den dag vi bliver ældre og ikke længere kan klare os selv.”

- Astrid Krag

Aftaleparterne afsætter desuden 70 mio. kr. årligt til initiativer, der skal følge op på regeringens igangværende evaluering af det specialiserede socialområde. Initiativerne skal understøtte, at mennesker med specialiserede behov får den rette hjælp fra start, og at der ikke er højt specialiserede tilbud og indsatser, der forsvinder. Derudover foreslår regeringen, at der omprioriteres yderligere 30 mio. kr. årligt på socialområdet, så der samlet er 100 mio. kr. årligt til at følge op på evalueringen.

For at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap er aftalepartierne også blevet enige om at afsætte 30 mio. kr. i 2022 og 45 mio. kr. årligt herefter til at styrke hjælpeordningerne fra medio 2022 og udvide servicelovens såkaldte varslingsbestemmelser fra 2023.

Udvidelsen af varslingsreglerne betyder, at borgeren skal varsles mindst 14 uger, før kommunens afgørelse om en nedsættelse eller frakendelse af hjælp træder i kraft. Det giver borgerne eller deres pårørende bedre mulighed for eventuelt at påklage kommunens afgørelse, inden nedsættelsen eller frakendelsen effektueres. Samtidig foreslås at udvide den eksisterende fast track-ordning i Ankestyrelsen, så Ankestyrelsen som udgangspunkt kan færdigbehandle borgernes klager, inden kommunens afgørelse træder i kraft.

Målgruppen er borgere eller forældre til børn med handicap, der modtager støtte efter servicelovens bestemmelser om hjemmetræning af børn, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, støtte til dækning af merudgifter og midlertidige og længerevarende botilbud. Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne har afsat 15 mio. kr. fra 2023 og frem til formålet.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Mennesker med handicap og udsatte børn og voksne skal have den rette hjælp fra start. Det kræver både høj faglig viden i visitationen til tilbud, og at højt specialiserede tilbud og indsatser ikke forsvinder. Derfor er jeg glad for, at vi nu afsætter en rigtig stor sum penge til at følge op på den grundige evaluering af det specialiserede socialområde, som vi aftalte på vores første finanslov. Samtidig styrker vi nu retssikkerheden for mennesker med handicap, så de ikke lige pludselig fra den ene dag til anden risikerer at stå uden hjælp. Med udvidelsen af varslingsbestemmelserne sikrer vi en større tryghed for borgerne om den hjælp, de får.”

- Astrid Krag

Samlet set er der med finanslovaftalen prioriteret 955 mio. kr. til forskellige initiativer på social- og ældreområdet i 2022-2025.

Faktaark om finanslovsaftalen 2022 på social- og ældreområdet

Læs aftale om finansloven for 2022 på Finansministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41851360 (modtager ikke sms)