Opdaterede retningslinjer for sommeraktiviteter

01-07-2021

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde mellem Kulturministeriet, Kirkeministeriet og Social- og Ældreministeriet.

Følgende retningslinjer gælder sommerlejre, idrætsstævner, fodboldskoler, spejderlejre og lignende sommeraktiviteter, hvis primære aktiviteter er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, frivillige foreninger, idrætsforeninger, folkekirken, andre trossamfund og andre kirkelige foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, herunder almene boligforeninger m.v.

Retningslinjerne gælder for aktiviteter med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det indendørs forsamlingsforbud, uanset om der er overnatning.

Deltagerloft og andre restriktioner

Retningslinjerne er vejledende i forhold til ansvarlig afvikling og ændrer ikke på forpligtelser fra gældende bekendtgørelser:

 • Krav om deltagerloft findes i bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19
 • Arealkrav og krav om coronapas findes i bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter samt krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19
 • Arealkrav, coronapas m.v. for aktiviteter med flere end 250 deltagere på socialområdet findes i bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19
 • Krav om deltagerloft, arealkrav og krav om coronapas findes i bekendtgørelse om afvikling af større menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19.

Hvor mange må der være i et lokale og på en lokalitet?

 • Det anbefales, at der maksimalt er så mange personer i et lokale eller en lokalitet, at den anbefalede afstand kan overholdes
 • Derudover må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere o.l. pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere o.l. i det væsentlige sidder eller ligger ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuer o.l. pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, – såsom på toiletter – må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende, bruger, tilskuer og lignende. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet opgøres eksklusive personale og optrædende
 • Foreninger og faciliteter anbefales at angive ved indgangen til lokalerne, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal
 • For udendørs sommerlejre m.v. er arealkravet 2 m2 uanset, om man sidder ned eller står op.

Generelle anbefalinger

Arrangører af og deltagere i sommeraktiviteter opfordres til at have skærpet opmærksomhed på forebyggelse af smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er:

 • Isolation af smittede personer for at bryde smittekæder gennem brug af fokuseret screening, test ved symptomer og effektiv smitteopsporing
 • Reduktion af dråbesmitte med fokus på ansigt-til-ansigt-kontakt, hosteetikette, afstand, antal, hyppighed, varighed og luftskifte
 • Reduktion af kontaktsmitte med fokus på håndhygiejne og rengøring.

Derudover anbefales følgende:

 • Der bør være stor opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte i forbindelse med idræt og andre aktiviteter med kraftig udånding og/eller fysisk kontakt
 • Ved sang, råb, foredrag og anden aktivitet med kraftig udånding bør der i videst mulige omfang holdes mindst 2 meters afstand, da der er øget risiko for dråbesmitte ved aktiviteter med kraftig udånding
 • Der bør være fokus på at undgå trængsel, når deltagere går fra det ene sted til det andet, fx ind og ud af klasselokaler, på gange og øvrige fællesarealer. Der kan fx laves foranstaltninger, der anviser gå-retninger m.v.

Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens publikationer: COVID-19: Forebyggelse af smittespredning og 'Forebyggelsespakke om hygiejne', 2018.

Håndtering af smittetilfælde

Alle personer opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, selvisolation, smitteopsporing og testning: COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter og Nær kontakt og 'Anden kontakt'.

Særlige retningslinjer

Organisering af sommeraktiviteter

 • Da afstandsanbefalingen kan fraviges for disse arrangementer, anses alle sommeraktiviteter personer i samme gruppe/hold som nære kontakter, hvis der er en smittet person. Herudover anses personer uden for gruppen/holdet, som har været i nær kontakt med den smittede person, også som nære kontakter
 • Organisering i grupper eller hold kan ske af hensyn til begrænsning af nære kontakter ved eventuelle smitteudbrud. Det er op til den enkelte arrangør, om der ønskes at opdele deltagerne i grupper/hold
 • Jo flere grupper/hold der blandes, jo flere nære kontakter vil der være og jo mere omfattende vil smitteopsporingen være ved eventuelle smitteudbrud, herunder isolation og test. Af hensyn til afgrænsning af smitteopsporingen og konsekvenserne heraf kan arrangører eller andre ansvarlige for sommeraktiviteter vælge at organisere aktiviteterne i grupper eller hold.

Ved organisering i grupper/hold:

 • Grupper/hold kan bestå af faste hold eller andre faste grupper. Gruppernes størrelse kan variere og afgøres ud fra gruppernes normale størrelse, fx antallet af deltagere på et spejder- eller idrætshold. Hvis en arrangør eller lignende vælger at organisere i grupper eller hold, bør overnatning foregå i disse grupper/hold, ligesom de som udgangspunkt bør udgøre faste spise-grupper og dele sanitetsområder, herunder toiletter, bade, omklædnings-rum mv. og eventuelle lokale opholdsarealer.
 • Deltagerne er inden for grupperne/holdene mv. undtaget fra den generelle anbefaling om at holde mindst 1 meters afstand.
 • Henset til deltagernes trivsel bør der være mulighed for at skifte gruppe/hold, hvis det af lederne/de frivillige vurderes, at deltageren ikke trives i den gruppe/hold, de er placeret i.
 • Der bør så vidt muligt holdes mindst 1 meters afstand til deltagere fra andre grupper/hold mv. I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalingerne, er det vigtigt så vidt muligt at reducere varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter. Det gælder fx ved faglige aktiviteter såsom idrætskampe, øvelser mv. Ligeledes kan der i disse situationer være et særligt fokus på håndhygiejne, hosteetikette og udluftning.
 • Lederne/de frivillige indgår ikke i grupperne/holdene, og afstandsanbefalingen mellem lederne/de frivillige og deltagere bør så vidt muligt overholdes i aktiviteterne og samværsdelen. Dog kan der være aktiviteter eller situationer, hvor afstandsanbefalingen ikke kan eller bør efterleves, fx ved leg, hjælp til opgaver, trøst og omsorg eller hvis en leder/frivillig indgår i aktiviteten. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette og udluftning.  Deltagerne kan i faglige og sociale aktiviteter inddeles i yderligere faste grupper/hold på tværs af de normale grupper/hold. I disse tilfælde bør arrangørerne tilstræbe, at der er en fast hold/-gruppeorganisering. Hvis et barn/en ung undtagelsesvist deltager i en aktivitet med en anden gruppe/hold, gælder der så vidt muligt en afstandsanbefaling på mindst 1 meter.
 • I tilfælde af fast holdorganisering på tværs af grupper/hold kan anbefalingen om mindst 1 meters afstand fraviges mellem deltagerne.
 • Organiseringen i grupper/hold kan fraviges i forbindelse med faglige og sociale aktiviteter, som forudsætter deltagelse på tværs af flere grupper/hold, herunder deltagelse ved idrætskampe, spil, undervisning, værkstedsaktiviteter mv.
 • Ved aktiviteter med fysisk kontakt på tværs af grupperne/holdene eller hvor afstandsandsanbefalingerne ikke overholdes, bør antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt-kontakter, så vidt muligt reduceres. Ligeledes bør der være fokus på håndhygiejne, hosteetikette og udluftning.

Coronapas

 • Gyldigt coronapas er påkrævet for deltagere, arrangører, frivillige, ledere, besøgende mv. fra og med 16 år. Det skal være gyldigt i hele perioden for de pågældende sommerlejre, spejderlejre, stævner m.v.
 • Det er muligt at kontrollere coronapasset ved stikprøvekontrol. Stikprøve-kontrol omfatter alle tilstedeværende i det pågældende lokale, mindst 1 gang i døgnet.

Andre retningslinjer

 • For afholdelse af idræts- og foreningsaktiviteter henvises til retningslinjerne for udøvende idræts- og foreningsaktiviteter
 • For afholdelse af arrangementer med publikum henvises til retningslinjerne for publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter
 • For serveringssteder henvises til retningslinjer herfor hos Erhvervsministeriet
 • For aktiviteter for dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner m.v. henvises til retningslinjer herfor hos Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)