Handlingsplan sikrer bedre hjælp til ofre for seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

04-06-2021

En række initiativer styrker indsatsen for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Handlingsplanen skal bl.a. forbedre samarbejdet mellem Centrene for Seksuelt Misbrugte og behandlingspsykiatrien, opkvalificere medarbejdere i kommunerne, styrke brugerinddragelsen og understøtte organisationerne på senfølgeområdet.

Der er bedre hjælp på vej til mennesker, som lider af senfølger efter seksuelle overgreb i deres barndom eller ungdom. Et bredt flertal er enige om en handlingsplan med en række initiativer, der løfter indsatsen. Med aftalen fordeles de 27 mio. kr. over de næste to år, som blev afsat med satspuljen for 2019.

Handlingsplanen styrker bl.a. samarbejdet mellem de eksisterende Centre for Seksuelt Misbrugte, som tilbyder behandling til mennesker med senfølger, og behandlingspsykiatrien. Der bliver etableret et samarbejdsforum mellem hvert Center for Seksuelt Misbrugte og psykiatrien i de tre regioner, hvor centrene ligger. Landsforeningen SPOR skal bidrage med viden om målgruppen og deres møde med behandlingstilbuddene, når samarbejdsforaene er etableret.

Midlerne bruges også på at opbygge ny viden om området, så kommunerne bedre kan opspore og møde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Der udarbejdes en håndbog, og Socialstyrelsen får til opgave at klæde medarbejdere i kommunerne bedre på til opgaven.

Derudover giver handlingsplanen mulighed for i højere grad at inddrage civilsamfundets organisationer. Landsforeningen SPOR, LivaRehab, Kvisten og Senfølgecentrenes frivilligsektioner får tilført midler, så de på forskellige måder kan bidrage til at udvikle initiativerne.

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at senfølgeramte nu får bedre hjælp:

Seksuelt misbrug af børn og unge er noget af det værste, der findes. Det giver mennesker dybe ar på sjælen og har store konsekvenser langt ind i voksentilværelsen. Jeg er glad for, at vi nu kan hjælpe ofrene for seksuelle overgreb bedre, så de kan bearbejde de svigt, de har været ude for. Samtidig skal vi fortsat arbejde på at nedbringe ventetiderne på senfølgecentrene, hvilket vi tog de første skridt til, da vi sammen med de øvrige partier både i 2019 og 2020 afsatte penge til at nedbringe ventelisterne og udbrede tilbuddene, så flere mennesker kan få hjælp i de kommende år.”

- Astrid Krag

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)