Regler om midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndteringen af COVID-19

11-05-2021

Indenrigs- og boligministeren har underskrevet to bekendtgørelser om fravigelse af dele af byggelovgivningens bestemmelser for at understøtte opførelse af test- og vaccinationscentre og brug af bygninger til pasnings- og undervisningsformål afledt af COVID-19.

Bekendtgørelserne forlænger de allerede eksisterende regler. Reglerne skal sikre, at byggelovgivningens bestemmelser om byggetilladelse for eksisterende bygninger midlertidigt fraviges, så kommunerne midlertidigt kan godkende hurtig etablering af COVID-19 testcentre m.v. samt brug af andre bygninger til pasnings- og undervisningsformål, som bygningerne ikke nødvendigvis er godkendt til pga. større arealkrav i vuggestuer, børnehaver og folkeskoler.

I stedet for byggetilladelse skal der inden ibrugtagning indhentes en udtalelse fra kommunalbestyrelsen til den konkrete brug. Her vil kommunen skulle tage stilling til, hvilke foranstaltninger der eventuelt er nødvendige, for at bygningen kan bruges til den konkrete anvendelse. Eksisterende bygninger, der tages i brug, skal leve op til reglerne om brand- og konstruktionsforhold i bygningsreglementet. Der skal indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

Desuden skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation for brand- og konstruktionsforhold ved ansøgning om byggetilladelse til transportable konstruktioner i brand- og konstruktionsklasse 2-4, hvor der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver og statiker.

Det er udgangspunktet efter epidemiloven, at bekendtgørelserne kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst 4 uger ad gangen, medmindre særlige grunde undtagelsesvis tilsiger en længere gyldighedsperiode. Kommunerne vurderes fortsat at skulle kunne fravige de pågældende bestemmelser i byggelovgivningen, for at de krævede bygninger kan tages hurtigt i brug, så længe det er nødvendigt som følge af håndteringen af COVID-19. Bekendtgørelserne ophæves på denne baggrund automatisk den 31. august 2021. Smittesituationen følges dog løbende med henblik på at vurdere, om der er grundlag for, at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves, herunder inden de fastsatte reglers gyldighedsperiode udløber.

Folketingets Epidemiudvalg har udtalt sig for udstedelse af reglerne.

Læs bekendtgørelserne i boksen til højre.

Det følger af epidemiloven, at ministeriet skal offentliggøre Epidemikommissionens indstilling om reglerne. Denne findes ligeledes i boksen til højre.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen

Telefon: 29329847

E-mail: poa@im.dk