Aftale fordeler 142 millioner kroner til langsigtede investeringer på socialområdet

02-11-2021

Der er indgået aftale om at fordele midlerne i Udviklings- og Investeringsprogrammerne (UIP) over de næste fire år. De 142 millioner skal gå til indsatser rettet mod bl.a. vold i nære relationer, stofmisbrug og bedre overgange for børn med handicap.

En styrket kommunal hjælp til voldsudsatte, bedre behandling til unge med et stofmisbrug og bedre sammenhæng i indsatsen for børn med handicap. Sådan lyder nogle af de investeringer, som i de kommende fire år rulles ud i Udviklings- og Investeringsprogrammerne.

Folketingets partier har udmøntet i alt 142 millioner kroner til 11 initiativer på henholdsvis voksen- og børneområdet. Formålet med Udviklings- og Investeringsprogrammerne er at få mere viden om, hvad der virker i socialpolitikken ved systematisk at udvikle og udbrede indsatser, som gør mest gavn for udsatte og menneske med handicap.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Det betaler sig at investere i mennesker, og vi skal hele tiden forbedre tilbuddene til udsatte og mennesker med handicap. Jeg er glad for, at vi med næste års Udviklings- og Investeringsprogrammer sætter fokus på vigtige områder som for eksempel vold i nære relationer og børnehandicap. Hele formålet med Udviklings- og Investeringsprogrammerne er at sikre et langt, sejt træk, så vi investerer der, hvor det gør størst forskel. Derfor er jeg glad for, at flere af investeringerne bygger videre på eksisterende indsatser, så vi i sidste ende kan hjælpe udsatte mennesker endnu bedre, end vi gør i dag.”

- Astrid Krag

Tidligere på året blev social- og handicapordførerne enige om hvilke temaer Udviklings- og Investeringsprogrammerne skal fokusere på i 2022. Inden for de aftalte temaer er socialordførerne nu blevet enige om at igangsætte følgende initiativer:

Initiativer på voksenområdet i 2022 

 • Modning af model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte
 • Modning af Styrket ambulant stofmisbrugsbehandling med MOVE til de mest udsatte unge
 • Afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed.
 • Screening af koordineret udredning og indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder og hyppig kontakt til behandlingspsykiatrien
 • Modning af intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd
 • Udbredelse af social støtte i overgang og fastholdelse i job for udsatte ledige

Initiativer på børneområdet i 2022

 • Udbredelse af bedre koordination og sammenhæng i indsatserne på børnehandicapområdet
 • Modning af model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn
 • Modning af indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber
 • Screening for lovende indsatser med fokus på integrering af socialfaglige kompetencer i dagtilbud og grundskoler
 • Modning af skoleindsats til børn med udadreagerende adfærd

Fakta om UIP

 • Udviklings- og investeringsprogrammerne består af et program på voksenområdet og et program på børne- og ungeområdet
 • UIP har permanent finansiering på finansloven, og der udmøntes årligt omkring 60-70 mio. kr. til henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet
 • UIP understøtter en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik med afsæt i metoder og indsatser, som efterspørges i kommunerne
 • UIP’erne indeholder tre spor:
  • Spor 1: Udvikling. Der tages udgangspunkt i lovende praksis, udvikling og afprøvning af effektive indsatser
  • Spor 2: Udbredelse. Der investeres i udbredelse og forankring af effektive indsatser
  • Spor 3: Data. Der investeres i data og undersøgelser, der understøtter viden om, hvad der virker.

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke sms)