Astrid Krag: Vi skal bekæmpe den stigende ensomhed blandt danskerne

19-11-2021

Med aftalen om reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er der hjælp på vej til det stigende antal danskere, der føler sig ensomme. Blandt andet er der afsat penge til en national ensomhedsstrategi, der skal understøtte en national indsats mod ensomhed på tværs af sektorer.

Regeringen og et bredt flertal har indgået aftale om at fordele 860,5 millioner kroner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet over de næste fire år. Knap 492,8 millioner kroner går til social- og ældreområdet, og her er flere af initiativerne rettet mod at bekæmpe ensomhed.

Op imod 380.000 danskere over 16 år føler sig ensomme. Med en national ensomhedsstrategi vil parterne tage livtag med ensomhed som en samfundsudfordring, der går på tværs af aldersgrupper, sektorer og fagområder. 

Social- og ældreminister Astrid Krag er glad for, at der er bred politisk vilje til at sætte en fælles retning for bekæmpelse og forebyggelse af ensomhed:

Vi ved, at ensomhed koster dyrt på livskvaliteten og rammer alt for mange. Det går på tværs af alder, men opgaven er fælles: Vi skal bekæmpe ensomheden som det samfundsproblem, det er, og hjælpe flere med ind i fællesskabet. Jeg er derfor glad for, at vi i aftalekredsen er enige om at afsætte penge til en national ensomhedsstrategi og slår fast, at bekæmpelse af ensomhed er et klart fælles anliggende. Løsningerne skal findes bredt, og jeg glæder mig til at følge og bakke op om arbejdet.”

- Astrid Krag

Med aftalen er der afsat 136,3 millioner kroner til initiativer under social- og ældreområdet, der skal skabe bedre forhold for mennesker med et handicap, herunder bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet blandt andet for at sikre kompetenceudvikling og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Nogle mennesker med et handicap oplever, at det kan være en kamp at få den hjælp, de har behov for og ret til. Sådan skal det ikke være, og derfor sætter vi nu målrettet ind med indsatser, som skal sikre kompetenceudvikling for sagsbehandlerne og højne kvaliteten i sagsbehandlingen.”

- Astrid Krag

På ældreområdet er partierne enige om en række initiativer, der skal bidrage til at udvikle ældreplejen. Blandt andet er parterne enige om at modvirke ensomhed hos ældre borgere – særligt ældre mænd. Partierne afsætter også penge til at afprøve og udvikle nye veje til at nedbringe sygefravær blandt medarbejderne på plejehjem og i ældreplejen. Ligesom der igangsættes forsøg med selvvisitation, hvor ældre borgere, der modtager hjemmehjælp, i højere grad og i samarbejde med medarbejderen får indflydelse på, hvilke konkrete ydelser de modtager.

Jeg er glad for, at vi med aftalen tager nogle skridt, som kan vise nye veje til mere selvbestemmelse i ældreplejen og bedre palliative indsatser til udsatte ældre, når livet står ved sin afslutning. Vi ved, at man mange steder i ældreplejen løber stærkt og nogle steder også for stærkt. Derfor er jeg glad for, at vi også afsætter penge til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen, så man lokalt kan gøre sig erfaringer med fx forebyggelse af langtidssygemeldinger som følge af stress eller omsorgstræthed. Det tror jeg kan bidrage til at fastholde dygtige medarbejdere i ældreplejen – og det har vi brug for. Ikke mindst fordi der de kommende år bliver mange flere ældre og dermed også flere, som får behov for pleje og omsorg.”

- Astrid Krag

Find hele aftalen

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)