Nyt udspil skal bane vejen for afskaffelse af hjemløshed

25-10-2021

Flere billige boliger, nytænkning af indsatsen, bedre social støtte til mennesker, der skal i egen bolig. Regeringen præsenterer i dag et ambitiøst udspil, som skal bane vejen for at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark.

Alt for mange mennesker i Danmark er hjemløse, og i det seneste årti er antallet af hjemløse steget med 30 procent. Ved seneste hjemløsetælling i 2019 var knap 6.500 mennesker hjemløse.

Regeringen præsenterer i dag et ambitiøst udspil, som skal bane vejen for at afskaffe langvarig hjemløshed og markant færre hjemløse i Danmark. Flere boliger og en omlægning af indsatsen skal styrke brugen af Housing First-tilgangen i Danmark.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Hvis et menneske falder gennem samfundets sociale sikkerhedsnet og ender på gaden, så skal vi hjælpe dem. Og bedre end i dag. Vi vil afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark og have markant færre hjemløse. Med dette udspil tager vi et stort skridt for at indfri målsætningen. Vi lægger bl.a. op til at omlægge indsatsen, så den milliard kroner, som vi hvert år bruger på herbergspladser, i stedet skal bruges på at få mennesker i egen bolig. Samtidig går vi til forhandlingerne om reserven med forslag om, at vi tager særligt hånd om unge og misbrugere, og vi vil sikre, at færre mennesker udskrives fra sygehuset til hjemløshed. Vi løser en række af de udfordringer, som lige nu står i vejen for en effektiv hjemløseindsats.”

Med udspillet om Byer med plads til alle har regeringen allerede lagt op til at tilvejebringe 2.900 billige boliger med en husleje på 3.500 kroner per måned. Det sker både ved nybyggeri og ved midlertidigt at give huslejetilskud til 1.200 eksisterende boliger, som dermed kommer ned på 3.500 kroner per måned. Boligerne er en del af udspillet 'Tættere på II – Byer med plads til alle', som regeringen fremlagde den 12. oktober. Samtidig får kommunerne bedre mulighed for at gøre brug af udslusningsboliger i indsatsen mod hjemløshed.

Regeringen lægger sammen mere flere billige boliger op til at ændre på de økonomiske strukturer, så det fremover bedre kan betale sig for kommunerne at få hjemløse i egen bolig. Som det er nu, får kommunerne refunderet halvdelen af udgifterne til herbergspladser. Fremover begrænses refusionen til ophold på herberger, og i stedet gives der refusion på støtte i egen bolig efter Housing First-tilgangen. Man flytter med andre ord støtten fra herberg til egen bolig.  

Samtidig lægges der i regeringens prioriteringsoplæg til reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet op til at bruge i alt 135 millioner kroner til at understøtte omlægningen af indsatsen mod hjemløshed og sætte ind på en række områder som unge hjemløse, styrket viden om udsatte grønlændere og hjælp til hjemløse efter udskrivelse. Der nedsættes bl.a. en task force, der skal hjælpe kommunerne med at styrke sagsbehandlingen og implementeringen af Housing First. Endelig etableres der et nationalt partnerskab, hvor stat, kommune, NGO’er, boligforeninger m.fl. følger arbejdet med at nedbringe hjemløsheden og årligt rapporterer til Folketinget.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

For første gang i mands minde tager vi reelt fat i manglen på billige boliger, som er en af de største barrierer for at bekæmpe hjemløshed. Det gør vi både gennem nybyggeri og huslejetilskud til eksisterende boliger, og samtidig gør vi det nemmere for kommunerne at oprette udslusningsboliger. Vi vil støtte vejen til egen bolig, frem for lange ophold på herberger. Det vil styrke indsatsen med Housing First, som vi ved virker.”

Yderligere oplysninger

Social- og Ældreministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 12 66 (modtager ikke sms)