Fællesskab hjælper ældre ud af ensomhed

30-08-2022

At arbejde målrettet på at hjælpe ældre med at komme ud og deltage i sociale aktiviteter har forebygget ensomhed, viser nye resultater.

Mange ældre modtagere af hjemmepleje føler sig ensomme. En undersøgelse i 25 kommuner viser, at blandt ældre, der modtager personlig pleje, føler 50 pct. sig ofte eller engang imellem uønsket alene, mens 25 pct. føler sig ofte eller engang imellem alene blandt andre. Blandt ældre borgere, der ikke modtager hjemmepleje, er tallene henholdsvis 17 og 12 pct.

Ad to omgange afsatte partierne bag den tidligere SATS-pulje midler til et særligt klippekort for at afdække gevinsterne ved målrettet at hjælpe de ældre hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere med at deltage i fællesskaber og sociale aktiviteter med andre. Den slags målrettede og konkrete indsatser virker. Det viser erfaringsopsamlingen 'Fællesskab på klippekort', som Sundhedsstyrelsen netop har præsenteret.

Opsamlingen sammenfatter erfaringer fra en række projekter og viser blandt andet, at der er et stort potentiale i at tilbyde fleksible og individuelt tilrettelagte borgerforløb i forhold til at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere. F.eks. hvor ledsagelse til og fra en aktivitet bliver tilpasset den enkelte ældres ønsker og behov. Eller screeningssamtaler, hvor ensomhed bliver afdækket gennem de ældres egne fortællinger.

Undersøgelsen peger på positive erfaringer med et vedvarende og systematisk fokus på opsporing af ensomme ældre i hjemmeplejen. Og på, at der er et stort potentiale i, at kommunen og de frivillige organisationer samarbejder og supplerer hinanden i arbejdet.

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

Jeg er glad for at se, at konklusionen på baggrund af de midler, vi afsatte, er så klar: Det nytter noget at arbejde målrettet med ensomhed blandt ældre. Det må aldrig blive sådan, at vi accepterer, at hjemmehjælpsmodtagere sidder alene og ensomme, og vi politikere skal anerkende ensomheden som det samfundsproblem, det er. Arbejdet her bekræfter, at der er et stort potentiale i at tage kampen mod ensomhed op, og at det rykker, når det sker i et samarbejde mellem hjemmeplejen og civilsamfundet med den enkelte borgers ønsker og behov i fokus. De erfaringer bliver afgørende i arbejdet med den nye ældrelov.”

- Astrid Krag

Pengene til forsøget med klippekortsordningen kommer fra den såkaldte Fællesskabspulje, som regeringen og et flertal af Folketingets partier afsatte i alt 48,6 millioner kr. til at afprøve en model for et fællesskabsklippekort, som skulle bruges til at modvirke og afhjælpe ensomhed specifikt hos denne gruppe, som er ekstra sårbar over for ensomhed. Midlerne er afsat i forbindelse med satspuljeaftalerne på ældreområdet for henholdsvis 2018-2021 og 2019-2022.

Puljen blev udmøntet første gang i 2018 til projekter i ti kommuner og igen i 2019 til projekter i yderligere otte kommuner.

Find link til efaringsopsamlingen i boksen her på siden.

Yderligere oplysninger

Social og Ældreministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)